Subvencions als ens locals de la demarcació de Lleida per finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals durant la temporada d’estiu (Aprovació definitiva de Bases)

Organisme atorgant

DIPUTACIÓ DE LLEIDA - PLANIFICACIÓ I COOPERACIÓ MUNICIPAL

Objecte

L’objecte d’aquest Pla és regular la concessió d’ajudes econòmiques de la Diputació de Lleida, en endavant Diputació, als Ajuntaments i EMDs del territori de Lleida, amb la finalitat d’ajudar a finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals.

Beneficiaris

Els ajuntaments i EMDs de les comarques de Lleida que tinguin piscines de titularitat municipal. En cas que sigui un organisme dependent d’un ajuntament qui realitzi l’activitat, l’ajut el sol·licitarà l’organisme municipal que executarà l’actuació.

Despeses subvencionables

Tindran la condició de despeses subvencionables el cost de fins a un màxim de tres socorristes, per a cada ens, per atendre el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals.

Termini de realització

Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran durant l’any natural de l’aprovació de la convocatòria.

Quantia

- Un socorrista: si es subvenciona el cost d’un socorrista, l’import màxim de la subvenció serà de 4.500,00 euros.

- Dos socorristes: si es subvenciona el cost de dos socorristes, l’import màxim de la subvenció serà de 7.500,00 euros.

- Tres socorristes: si es subvenciona el cost de tres socorristes, l’import màxim de la subvenció serà de 8.500,00 euros.

Lloc de presentació

- A través de la tramesa genèrica de la plataforma EACAT, adreçant-ho a Diputació de Lleida.

- A través de la Instància genèrica de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de la Diputació (https://tramits.diputaciolleida.cat/).

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la corresponent convocatòria.

Normativa

  • Aprovació definitiva de Bases reguladores (BOP Lleida 104 de 30.05.2019)
  • Aprovació inicial de Modificació de Bases reguladores (BOP Lleida 71 de 10.04.2019)
  • Text Seu Electrònica