Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions de la Fundació Biodiversitat per a la realització de projectes del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) pel 2019, en el marc del Programa Operatiu Ocupació, Formació i Educació 2014-2020 (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica
Objecte Suport a projectes que fomentin la creació i millora de l'ocupació i empreses i l'impuls de l'emprenedoria, la innovació social i l'intercanvi d'experiències en el marc d'una economia verda i blava.

El Programa empleaverde és la iniciativa de la FB per a la millora de l'ocupació i el medi ambient. El seu objectiu és crear ocupació, augmentar les competències i la qualificació dels treballadors i donar suport a la creació i consolidació d'empreses en l'economia verda i blava.

El Programa empleaverde té com a destinataris de les accions a aturats, treballadors i emprenedors.
Beneficiaris Els sol·licitants seran entitats públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i que tinguin seu a Espanya.
Accions subvencionables Concretament aquestes Bases Reguladores se centren en la consecució dels objectius establerts en les prioritats d'inversió 8.1, 8.3 i 8.5 de l'POEFE en el marc de l'Eix 1 «Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral», de l'Eix 6 «Innovació Social» i l'Eix 7 «Cooperació Transnacional»:

Prioritat d'Inversió 8.1: Facilitar l'accés a l'ocupació als demandants d'ocupació i persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i persones allunyades del mercat laboral, així com les iniciatives d'ocupació locals i el foment de la mobilitat laboral.

Prioritat d'Inversió 8.3: Promoure el treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses la microempreses i les petites i mitjanes empreses innovadores.

Prioritat d'Inversió 8.5: Promoure l'adaptació dels treballadors, les empreses i l'empresariat al canvi.
Despeses subvencionables Les diferents convocatòries que es publiquin en el marc d'aquestes Bases Reguladores d'especificar, de manera detallada, les categories, conceptes i límits màxims i mínims dels costos considerats subvencionables, entre els quals podran trobar-se, els següents:

• Despeses de personal: costos laborals del personal que es contracti per a la realització de les activitats del projecte i del personal propi del beneficiari que estigui adscrit al projecte realitzant alguna de les seves tasques.

• Despeses de desplaçament, allotjament i manutenció del personal de l'entitat beneficiària vinculat al projecte: l'import màxim finançable aplicat a aquest tipus de despeses serà l'indicat en cada convocatòria.

• Subcontractacions: d'acord al que indica el punt 11 d'aquestes bases reguladores.

• Despeses indirectes: despeses corrents del beneficiari que generi l'execució del projecte. Únicament es consideren elegibles les despeses relatives al subministrament d'aigua, electricitat, calefacció i neteja; correu, telèfon i internet; material d'oficina i despeses de lloguer de locals.

• Amortització d'instal·lacions i material inventariable: les despeses d'amortització dels béns inventariables utilitzats en l'execució del projecte seran subvencionables sempre que compleixin amb els criteris definits en l'article 69.2 del Reglament (UE) núm 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
Requisits L'import mínim sol·licitat per projecte serà de 100.000 € i el màxim de 300.000 €.
Característiques L'àmbit d'execució del Programa empleaverde comprèn tot el territori nacional si bé, en el marc de l'Eix 7 «Cooperació Transnacional», podran executar accions en altres estats membres de la UE. El POEFE estableix una senda financera per al període de programació 2014-2020 a través de la qual assigna per a cada Regió Objectiu un pressupost concret disponible que serà la referència a tenir en compte en les diferents convocatòries que es publiquin.

La FB podrà publicar convocatòries que abastin totes les regions o bé, convocatòries que abastin determinades regions, en funció del pressupost disponible segons avanci l'execució financera durant el període de programació del FSE. Així mateix, les convocatòries podran establir zones prioritàries d'actuació en cas que es consideri necessari. Els projectes han de tenir caràcter supraautonòmic, executant accions en, almenys, dues comunitats o ciutats autònomes.
Termini de realització Els projectes aprovats començaran la seva execució entre la data de la resolució de la convocatòria i no més tard de la data de la signatura del DECA.
Dotació pressupostària 9.410.000 €.
Quantia La intensitat de l'ajuda del FSE ve determinada per categoria de regió en el POEFE pel que l'import de la subvenció a concedir als beneficiaris es determinarà en base a l'àmbit d'execució territorial dels projectes.
Termini de presentació Fins el 30 d'abril de 2019, a les 14:00 hores
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de la Convocatòria (BOE 30 de 04.02.2019)
 • Bases reguladores (BOE 25 de 29.01.2019)
 • Observacions Finalitzada l'execució, el beneficiari haurà de presentar en un període màxim de 2 mesos la documentació tècnica i econòmica acreditativa de la realització de les accions previstes en el projecte aprovat.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.