Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2019 - Interculturalitat i acció social (Convocatòria)

Organisme atorgant

OBRA SOCIAL LA CAIXA

Objecte

Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport a projectes d’intervenció social per millorar la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, i a projectes educatius i de prevenció.

Beneficiaris

Les entitats sol·licitants han de reunir els requisits següents:
- Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre o com a entitats de l’economia social que, entre les seves finalitats i actuacions busquin l’interès general i promoguin la cohesió social i territorial. També es poden presentar a aquesta convocatòria les administracions públiques i els organismes autònoms.
- Estar inscrites en el registre corresponent i estar domiciliades al territori espanyol.
- Haver justificat correctament els ajuts que els hagi concedit la Fundació Bancària ”la Caixa” en anys anteriors a les convocatòries del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.
- Estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb CaixaBank, SA. A aquest efecte, l’entitat autoritza la Fundació Bancària ”la Caixa” a obtenir de CaixaBank, SA la informació relativa al compliment d’aquestes obligacions.
- Les entitats han de tenir una antiguitat mínima d’un any.

Accions subvencionables

- Foment dels valors i de la convivència intercultural
- Mediació i gestió de la diversitat social i cultural
- Participació social i desenvolupament comunitari
- Programes educatius i de prevenció (violència, addiccions, etc.)

Despeses subvencionables

L’aportació econòmica de la Fundació Bancària ”la Caixa” es preveu per als conceptes següents:
- Honoraris de professionals
- Formació adreçada a professionals i voluntariat
- Desplaçaments i transport de les persones destinatàries
- Despeses generades per la gestió del personal voluntari, inclosos els desplaçaments
- Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries
- Promoció del projecte (publicitat, difusió...)
- Adquisició o lloguer d’equipaments o material per a les activitats
- Adequació o millora d’infraestructures
- Lloguer d’infraestructures

Característiques

La Fundació Bancària ”la Caixa” i cadascuna de les entitats amb projectes aprovats subscriuran un conveni de col·laboració subjecte a la legislació vigent, que acabarà el 30 de novembre del 2020.

Quantia

En cas que el projecte el presenti una sola entitat, la quantitat sol·licitada a la Fundació Bancària ”la Caixa” no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge ha d’equivaldre a una quantitat no superior a 40.000 €.

En cas que el projecte el presentin dues entitats o més conjuntament a través d’un partenariat, la quantitat sol·licitada a la Fundació Bancària ”la Caixa” tampoc no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge ha d’equivaldre a una quantitat no superior a 60.000 €.

Lloc de presentació

El procés d’acreditació d’entitats, de presentació dels projectes i de presentació de la documentació es fa a través del portal de Convocatòries de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Es pot accedir al portal a través del lloc web www.convocatoriessocials.cat i també a través del web de ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries” (www.obrasociallacaixa.org).

Amb les claus d’accés facilitades (usuari/contrasenya) en el moment de donar d’alta l’entitat, al portal de Convocatòries, les entitats poden iniciar el procés d’acreditació i de presentació del projecte.

Per fer-ho, cal emplenar tots els camps d’informació als diferents apartats del portal de Convocatòries i adjuntar la documentació sol·licitada.

Termini de presentació

Del 25 de març al 25 d’abril de 2019.

Normativa

Convocatòria

Observacions

Premis ”la Caixa” a la Innovació social 2019

L’objectiu dels premis és reconèixer les iniciatives que afronten els reptes socials amb respostes que aporten millores o noves perspectives que estan aconseguint resultats positius, que es poden adaptar i que tenen potencial per ser durables i sostenibles.
S’atorguen 10 premis, cadascun amb una dotació de 15.000 €, que es trien d’entre els projectes que hagin optat a presentar-se als premis i que s’hagin seleccionat a les convocatòries del 2019.
Un jurat format per experts reconeguts en diversos camps avalua els projectes candidats, una vegada s’ha executat el projecte, i valora l’impacte que ha tingut el projecte en les persones destinatàries i la comunitat, en funció del desenvolupament real i dels resultats obtinguts.
La resolució del premi es donarà a conèixer l’any 2020.

Presentació de candidatures
Hi poden participar les entitats socials que presentin un projecte a les convocatòries generals 2019. La participació als Premis ”la Caixa” a la Innovació Social 2019 és optativa. En el moment de presentar una sol·licitud a una de les convocatòries, l’entitat sol·licitant pot triar si vol ser alhora candidata als premis
Per participar en els premis cal indicar-ho a l’apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
La iniciativa per a la qual es presenta la candidatura als premis ha de formar part del plantejament del projecte presentat a la convocatòria.
La presentació de la candidatura als premis es fa a través d’un formulari específic al portal de Convocatòries, l’accés al qual només es facilita a les entitats candidates.
La presentació de la candidatura es formalitza a partir del moment de la presentació de la memòria final del projecte, a fi d’aportar informació rellevant sobre els resultats del seu desenvolupament.

Informació