Servei d'Ajuts i Subvencions de Tarragona
 
 

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2019 - Inserció sociolaboral (Convocatòria)

Organisme atorgant OBRA SOCIAL LA CAIXA
Objecte Donar suport a entitats amb projectes per a la inclusió sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social i de persones amb discapacitat, que reforcin les seves capacitats i a l'hora s'adaptin a les necessitats del teixit empresarial del territori.
Beneficiaris Les entitats sol·licitants han de reunir els requisits següents:
- Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre o com a entitats de l’economia social que, entre les seves finalitats i actuacions busquin l’interès general i promoguin la cohesió social i territorial.
- Estar inscrites en el registre corresponent i estar domiciliades al territori espanyol.
- Haver justificat correctament els ajuts que els hagi concedit la Fundació Bancària ”la Caixa” en anys anteriors a les convocatòries del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.
- Estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb CaixaBank, SA. A aquest efecte, l’entitat autoritza la Fundació Bancària ”la Caixa” a obtenir de CaixaBank, SA la informació relativa al compliment d’aquestes obligacions.
- Les entitats han de tenir una antiguitat mínima d’un any.
Accions subvencionables LÍNIES D'ACTUACIÓ
- Formació per a la millora de l’ocupabilitat, inclosa la segona oportunitat educativa.
- Prospecció d’ofertes de feina en el món empresarial per a persones en situació de vulnerabilitat.
- Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durantel procés d’inserció i d’adaptació al lloc de treball.
- Promoció de l’autoocupació per a col·lectius vulnerables.
- Suport a les empreses d'inserció i als centres especials de treball per a la creació de nous llocs de treball
Requisits Cada entitat només pot presentar un projecte a aquesta convocatòria i un màxim de dos projectes en el global de les convocatòries generals del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de l’Obra Social ”la Caixa” per a l’any 2019, tot i que s’hi poden presentar diverses delegacions d’una mateixa entitat.
Característiques La Fundació Bancària ”la Caixa” i cadascuna de les entitats amb projectes aprovats subscriuran un conveni de col·laboració subjecte a la legislació vigent, que acabarà el 31 d’octubre del 2020.
Quantia 75% del cost del projecte:
Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.
Lloc de presentació Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.
Termini de presentació Del 12 de febrer al 12 de març de 2019.
Normativa Convocatòria
Observacions Premis ”la Caixa” a la Innovació social 2019

A l’Obra Social ”la Caixa” volem donar suport un any més a l’important esforç que fan les entitats socials, que aporten solucions innovadores als reptes socials actuals.
L’objectiu dels premis és reconèixer les iniciatives que afronten els reptes socials amb respostes que aporten millores o noves perspectives que estan aconseguint resultats positius, que es poden adaptar i que tenen potencial per ser durables i sostenibles.
S’atorguen 10 premis, cadascun amb una dotació de 15.000 €, que es trien d’entre els projectes que hagin optat a presentar-se als premis i que s’hagin seleccionat a les convocatòries del 2019.
Un jurat format per experts reconeguts en diversos camps avalua els projectes candidats, una vegada s’ha executat el projecte, i valora l’impacte que ha tingut el projecte en les persones destinatàries i la comunitat, en funció del desenvolupament real i dels resultats obtinguts.
La resolució del premi es donarà a conèixer l’any 2020.

Presentació de candidatures
Hi poden participar les entitats socials que presentin un projecte a les convocatòries generals 2019. La participació als Premis ”la Caixa” a la Innovació Social 2019 és optativa. En el moment de presentar una sol·licitud a una de les convocatòries, l’entitat sol·licitant pot triar si vol ser alhora candidata als premis
Per participar en els premis cal indicar-ho a l’apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
La iniciativa per a la qual es presenta la candidatura als premis ha de formar part del plantejament del projecte presentat a la convocatòria.
La presentació de la candidatura als premis es fa a través d’un formulari específic al portal de Convocatòries, l’accés al qual només es facilita a les entitats candidates.
La presentació de la candidatura es formalitza a partir del moment de la presentació de la memòria final del projecte, a fi d’aportar informació rellevant sobre els resultats del seu desenvolupament.

Informació
 
© 2013 LocalProm
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.