Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Canal Internacional 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Finançament orientat a:  

- Inversió i Liquiditat: autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant les domiciliades a Espanya com aquelles domiciliades a l'estranger que tinguin "interès espanyol".

- Exportació a Mitjà i llarg termini:
empreses amb domicili social fora d'Espanya que adquireixin amb ajornament de pagament, béns o serveis tant a empreses amb domicili social a Espanya com fora d'Espanya que tinguin "interès espanyol". Així mateix, podran sol·licitar finançament empreses amb domicili social a Espanya o fora d'Espanya amb interès espanyol que venguin béns o serveis, amb ajornament de pagament, a empreses amb domicili social fora d'Espanya.

La tramitació de les operacions es realitzarà directament a través de les institucions financeres internacionals amb les que l'ICO subscrigui acords de col·laboració o de les seves entitats col·laboradores en cas que desenvolupi aquest esquema de funcionament.
Beneficiaris - Per a operacions d'inversió i Liquiditat, podran sol·licitar finançament autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant les domiciliades a Espanya com les domiciliades a l' estranger que tinguin "interès espanyol".

- Per a operacions d'Exportació a Mitjà i llarg termini, podran sol·licitar finançament:
• Empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d'Espanya amb interès espanyol que venguin béns o serveis, amb ajornament de pagament, a empreses amb domicili social fora d'Espanya.
• Empreses amb domicili social fora d'Espanya que adquireixin, amb ajornament de pagament, béns o serveis a empreses amb domicili a Espanya o amb domicili social fora d'Espanya que tinguin interès espanyol.
Accions subvencionables El finançament es pot destinar a:

1.- Liquiditat: Necessitats de circulant o de la pròpia activitat de l'empresa.

2.- Inversions productives fora d'Espanya

3.- Exportacions a mig i llarg termini:
- Crèdit Subministrador: Finançament destinat a empreses amb domicili social a Espanya o a empreses amb domicili social fora d'Espanya que tinguin "interès espanyol "per a la venda, amb ajornament de pagament, de béns o serveis, nous o de segona mà, a empreses amb domicili social fora d'Espanya.
- Crèdit comprador: Finançament destinat a empreses amb domicili social fora de Espanya, per a l'adquisició, amb ajornament de pagament, de béns o serveis, nous o de segona mà, exportats per empreses amb domicili social a Espanya, o exportats per empreses amb domicili social fora d'Espanya i que tinguin interès espanyol.
- Finançament Complementari: Finançament requerit per l'empresa amb domicili social fora d'Espanya que adquireixi els béns o serveis exportats per l'empresa
Característiques Modalitat de l'operació: Tipus de contracte de finançament que acordin entre el client i l'entitat de crèdit.
Quantia Import màxim per client
En el cas de finançament de liquiditat es podrà sol·licitar fins a 12,5 Milions d'euros o el seu contravalor en la divisa local. Per a la resta d'operacions de finançament, projectes de inversió o d'exportació a mitjà i llarg termini, no hi ha límit d'import depenent aquest del projecte a finançar.
Lloc de presentació La tramitació de les operacions es realitzarà a través de les Institucions Financeres Internacionals amb les que l'ICO subscrigui acords de col·laboració o de les seves entitats col·laboradores en cas que desenvolupin aquest esquema de funcionament. "Veure esquema de funcionament."

Pot consultar el llistat complet d'entitats a les que es pot dirigir a l'apartat "On sol·licitar" que figura a la fitxa de producte.
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.