Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Exportadors 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l'avançament de l'import de les factures procedents de la seva activitat exportadora o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns objecte d'exportació.
Beneficiaris Podran sol·licitar finançament, autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que emetin factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzada a un deutor ubicat fora del territori nacional o aquelles que compten amb un document acreditatiu acordat amb una empresa amb domicili social fora d'Espanya, pel que l'empresa compradora es comprometi a adquirir béns a l'empresa amb domicili a Espanya, amb independència de la denominació i forma que es doni a aquest document.
Accions subvencionables • Bestretes de factures: Es podran anticipar les factures que tinguin un venciment no superior a 180 dies, a comptar de la data de la signatura de l'operació.

• Prefinançament: Necessitats de liquiditat de l'empresa per cobrir els costos de producció i elaboració del bé o servei objecte d'exportació.
Característiques S'aplicarà un tipus d'interès variable.
Quantia Es podrà finançar fins al 100% de l'import de la factura, o fins al 100% de l'import de venda dels béns o de la prestació de serveis sempre que no se superi el import màxim de 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses disposicions.
Lloc de presentació En qualsevol de les sucursals de les entitats de crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.
Termini de presentació Es podran formalitzar operacions a l'empara d'aquesta Línia durant tot l'any 2019
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació 
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.