Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Internacional 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Finançament orientat a:

Tram I Inversió i Liquiditat
: Autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles, domiciliades a Espanya o amb domicili a l'estranger que compten almenys amb un 30% de capital d'empresa espanyola per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les necessitats generals de liquiditat fora de territori nacional.

Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini:
Concessió de Crèdit Subministrador, comprador i Finançament complementari a empreses.
Beneficiaris Tram I Inversió i Liquiditat:
Podran sol·licitar finançament, autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles (Fundacions, ONG, Administració Pública ...), incloent-se tant les domiciliades a Espanya, com aquelles que estant domiciliades a l'estranger comptin amb almenys un 30% de capital d'empresa espanyola.

Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini:
- Empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d'Espanya que tinguin "interès espanyol" per a la venda de béns o serveis, amb ajornament de pagament, a empreses amb domicili social fora d'Espanya.
- Empreses amb domicili social fora d'Espanya per a l'adquisició de béns o serveis, amb ajornament de pagament, a empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d'Espanya que tinguin "interès espanyol".
Accions subvencionables El finançament es pot destinar a:

Tram I Inversió i Liquiditat:
El finançament podrà destinar-se a desenvolupar els projectes d'inversió i / o les necessitats generals de l'activitat, entre d'altres:
- Necessitats de liquiditat: despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.
- Necessitats tecnològiques.
- Inversions fora del territori nacional.
- Adquisició d'actius fixos, nous o de segona mà.
- Vehicles turismes i industrials. - Adequació i reforma d'instal·lacions.
- Adquisició d'empreses.
- Creació d'empreses a l'estranger.

Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini:
a) Crèdit Subministrador: finançament destinat a empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d'Espanya que tinguin interès espanyol per a la venda, amb ajornament de pagament, de béns o serveis, nous o de segona mà, a empreses amb domicili social fora d'Espanya.
b) Crèdit comprador: finançament destinat a empreses amb domicili social fora d'Espanya per a l'adquisició, amb ajornament de pagament, de béns o serveis, nous o de segona mà, exportats per empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d'Espanya que tinguin "interès espanyol".
Finançament Complementari: finançament requert per l'empresa amb domicili social fora d'Espanya que adquireixi els béns o serveis exportats per l'empresa amb domicili social a Espanya que, no s'hagi cobert íntegrament amb un Crèdit Comprador.
Característiques Tram I Inversió i Liquiditat:
Modalitat de l'operació:
El finançament podrà formalitzar sota la modalitat de préstec o leasing.

El client podrà triar entre un tipus d'interès fix o variable en la moneda en què hagi formalitzat l'operació.

Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini:
Modalitat de l'operació:
Préstec, amb possibilitat de desemborsament en diverses disposicions.

El client podrà triar entre un tipus d'interès fix o variable en la moneda en què hagi formalitzat l'operació.
Quantia Tram I Inversió i Liquiditat:
L'import màxim per client i any és de 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD), en una o diverses operacions.

Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini:
L'import màxim per client és de 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD), en una o diverses operacions.
Lloc de presentació En qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.
Termini de presentació Es podran formalitzar préstecs a l'empara de la Línia durant tot l'any 2019.
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.