Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Crèdit Comercial 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l'avançament de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns objecte de venda a Espanya.
Beneficiaris Podran sol·licitar finançament, autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que emetin factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzada a un deutor ubicat dins el territori nacional o aquelles que comptin amb un document acreditatiu acordat amb una altra empresa amb domicili social a Espanya, pel qual l'empresa compradora es comprometi a adquirir béns a l'empresa que sol·licita el finançament, amb independència de la denominació i forma que doni a l'esmentat document.
Accions subvencionables Conceptes finançables

- Bestretes de factures: Es podran anticipar les factures que tinguin un venciment no superior a 180 dies, a comptar de la data de la signatura de la operació.

- Prefinançament: Necessitats de liquiditat de l'empresa per cobrir els costos de producció i elaboració del bé o servei objecte de venda en territori nacional.

L'operació de prefinançament concedida amb fons ICO, ha de ser cancel·lada amb caràcter previ a la formalització d'una operació de bestreta de factures de els béns que van ser objecte de prefinançament.
Característiques S'aplicarà un tipus d'interès variable.
Quantia Es podrà finançar fins al 100% de l'import de la factura sempre que no se superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses disposicions.
Lloc de presentació En qualsevol de les sucursals de les entitats de crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.
Termini de presentació Es podran formalitzar operacions a l'empara d'aquesta Línia durant tot el 2019.
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.