Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Garantia SGR/SAECA 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades que comptin amb l'aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les necessitats generals de l'activitat a Espanya o fora del territori nacional.

L'empresa que sol·liciti finançament per desenvolupar els seus projectes fora d'Espanya ha de tenir domicili a Espanya o almenys un 30% de capital d'empresa espanyola.
Beneficiaris Per a inversions realitzades en territori nacional i / o necessitats de liquiditat, podran sol·licitar aquest finançament: autònoms, empreses públiques i privades que comptin amb l'aval d'una SGR o SAECA, amb independència del seu domicili social o fiscal i de la nacionalitat del seu capital.

Per a inversions realitzades fora del territori nacional i / o necessitats de liquiditat, podran sol·licitar aquest finançament, els autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles (fundacions, ONG, administracions públiques ...) que comptin amb l'aval d'una SGR o de SAECA, incloent tant les domiciliades a Espanya com les domiciliades a l'estranger que tinguin almenys un 30% de capital d'empresa espanyola.
Accions subvencionables El finançament es pot destinar a:

Necessitats de liquiditat: despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.

Inversions dins i fora de territori nacional:
- Adquisició d'actius fixos nous o de segona mà.
- Vehicles turismes i industrials.
- Adequació i reforma d'instal·lacions.
- Adquisició d'empreses.
- Creació d'empreses.
Característiques Modalitat de l'operació: El finançament podrà formalitzar sota la modalitat de préstec o leasing.

El client podrà triar entre un tipus d'interès fix o variable.
Quantia L'import màxim per client i any és de 2 milions d'euros, en una o diverses operacions.
Lloc de presentació A la SGR, en SAECA o en qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb el ICO en aquest producte.
Termini de presentació Es podran formalitzar préstecs a l'empara d'aquesta Línia durant tot l'any 2019.
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.