Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Empreses i Emprenedors 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les seves necessitats de liquiditat dins el territori nacional.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.
Beneficiaris Podran sol·licitar aquests préstecs els autònoms, les entitats públiques i privades (empreses, fundacions, ONG, Administració Pública), que realitzen la seua activitat empresarial a Espanya amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger.

També podran sol·licitar finançament a través d'aquesta Línia dels particulars, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per rehabilitar habitatges i edificis o reforma dels seus elements comuns.
Accions subvencionables Conceptes finançables
- El finançament podrà destinar-se a desenvolupar els projectes d'inversió i / o les necessitats generals de l'activitat, entre d'altres, necessitats de liquiditat com ara
- despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.
- Necessitats tecnològiques
- Adquisició d'actius fixos nous o de segona mà.
- Vehicles turismes i industrials
- Adequació i reforma d'instal·lacions
- Adquisició d'empreses.
- Rehabilitació o reforma d'edificis, elements comuns i habitatges (IVA o impostos anàlegs inclosos) en el cas de comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i particulars.
Característiques El finançament podrà formalitzar sota la modalitat de préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
Quantia L'import màxim per client i any és de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.
Lloc de presentació En qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.
Termini de presentació El client podrà formalitzar operacions amb l'entitat de crèdit durant tot l'any 2019.
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.