Ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per al Programa Nacional de Tecnificació Esportiva i activitat i inversions en els Centres Especialitzats d'Alt Rendiment (CEAR) i CAR Lleó en l'any 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant

Ministerio de Cultura y Deporte

Objecte

I. Donar suport als esportistes espanyols més prometedors, contribuint a una correcta formació esportiva que permeti la seva evolució cap a l'alta competició mitjançant el Programa Nacional de Tecnificació Esportiva.

II. Contribuir al finançament del funcionament i activitats esportives realitzades per les FFDDEE en centres classificats pel CSD com a Centres Especialitzats d'Alt Rendiment (CEAR) de titularitat i / o gestió d'una FDE o d'una comunitat autònoma, així com als seus inversions i equipament.

III. Potenciar el CAR de Lleó incentivant els programes esportius de les especialitats que ja estan desenvolupant la seva activitat en el mateix, amb atenció especial a les concentracions permanents.

Beneficiaris

Seran beneficiàries de les subvencions, les Federacions Esportives Espanyoles.

Dotació pressupostària

2.800.000 €.

Lloc de presentació

Les sol·licituds hauran de presentar de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports, accessible a l'adreça electrònica: https://sede.csd.gob.es

Termini de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de 20 dies a partir de la publicació al BOE de la Resolució.

Normativa

  • Convocatòria
  • Extracte de la Convocatòria (BOE 70 de 22.03.2019)
  • Correcció d'errades en Bases reguladores (BOE 314 de 31.12.2012)
  • Bases reguladores (BOE 301 de 15.12.2012)