Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions de la Fundació Biodiversitat, per al foment i impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del Programa pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) pel 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica
Objecte L'objecte d'aquestes bases és establir les normes que regiran la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, del Programa plenamar, gestionat per la FB, en el marc de la seva tasca com a Organisme Intermedi de Gestió (des d'ara OIG) de l'FEMP, tal com es recull en el Programa Operatiu (des d'ara PO) Espanyol del FEMP per al període 2014-2020.

El Programa pleamar és una iniciativa de la FB per al reforç de la sostenibilitat del sector pesquer i aqüícola espanyol en el marc del PO del FEMP 2014-2020.

El seu objectiu, amb caràcter general, és impulsar a través de convocatòries de subvencions periòdiques, projectes innovadors orientats a la protecció i recuperació de la biodiversitat marina, la recollida d'escombraries del mar, la millora del coneixement i la gestió de les zones marines protegides espanyoles , la reducció de les captures accessòries i l'aprofitament dels descarts, el suport a l'aqüicultura sostenible, l'assessorament en matèria ambiental, i el reforç de la col·laboració entre la comunitat científica i el sector pesquer, entre d'altres.
Beneficiaris Els sol·licitants podran ser entitats públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i seu a Espanya.

Entre els sol·licitants objectiu del Programa es troben els següents:

1. Les entitats i organitzacions sense ànim de lucre d'àmbit estatal, comunitari o d'àmbit autonòmic o local, sempre que participin en xarxes o programes d'un àmbit superior al de comunitat autònoma o en el medi marí, relacionades amb els sectors i activitats objecte del Programa pleamar.

2. Les entitats i organitzacions sense ànim de lucre relacionades amb el sector pesquer, com els grups d'acció local Pesquera (GALP), sempre que participin en xarxes, programes o projectes que, per les seves especials característiques, hagin de portar-se a terme en un àmbit superior al de comunitat autònoma o en el medi marí.

3. Els organismes científics o tècnics inclosos en el Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, així com aquells que de forma similar estiguin regulats per les CC. AA.

4. Els organismes públics d'investigació (OPI).

5. Les universitats públiques o privades amb seu a Espanya.

6. Les administracions públiques, que estiguin integrades o participin en xarxes o programes o plans d'àmbit estatal o comunitari.

7. Les corporacions de dret públic sense ànim de lucre vinculades al sector pesquer.

8. Les entitats mercantils, amb la consideració de petites i mitjanes empreses d'acord a l'Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, incloses dins de la definició d'operadors pesquers, recollida en l'article 4, punt 30 del Reglament (UE) Nº 1380/2013.

9. Les entitats, organitzacions i associacions representatives o vinculades amb el sector pesquer i aqüícola, com a organitzacions professionals aqüícoles o organitzacions de pescadors, així com les relacionades amb els sectors de la transformació i comercialització de productes pesquers.
Accions subvencionables La FB executarà els fons assignats a través del finançament de projectes orientats, entre d'altres possibles que es puguin incloure en les convocatòries, a les següents mesures:

1. Innovació mediambiental. Desenvolupar o introduir nous coneixements tècnics, científics o organitzatius en les activitats pesqueres i aqüícoles, orientades a reduir els seus efectes en el medi ambient. En l'àmbit pesquer es perseguirà específicament l'eliminació dels descarts i de les captures accessòries (articles 39 i 47 del RFEMP).

2. Assessorament professional. Donar suport a la obtenció de serveis d'assessorament professional sobre sostenibilitat mediambiental o sobre estratègies empresarials i comercials (articles 27 i 49 del RFEMP).

3. Creació i manteniment de xarxes i accions de transferència. Reforçar i potenciar el treball en xarxa, fomentant la generació de sinergies, la transferència i intercanvi dels resultats de la R + D + I i les bones pràctiques (articles 28 i 50 del RFEMP).

4. Recollida, tractament i valorització de residus. Millorar la gestió dels residus que afecten el sector pesquer i aqüícola; i reduir la quantitat de residus existents als rius i zones fluvials, les zones costaneres i el mar, contribuint a una millor conservació dels recursos biològics marins, i al manteniment i recuperació de la biodiversitat (articles 39 i 40 del RFEMP).

5. Àrees protegides. Reforçar el paper de les àrees marines protegides en el manteniment i potenciació de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics, a través de la gestió, recuperació i seguiment (article 40 del RFEMP).

6. Comunicació i sensibilització ambiental amb participació de pescadors. Sensibilitzar la societat en el seu conjunt i a col·lectius específics d'interès sobre la importància de protegir i recuperar la biodiversitat marina a través del foment d'unes activitats i productes pesquers i aqüícoles sostenibles (articles 40 i 68 del RFEMP).

7. Prestació de serveis mediambientals pel sector aqüícola. Donar suport a la conservació d'espècies d'interès a través de la reproducció ex situ [article 54.b) de l'RFEMP].

8. Certificació i promoció. Fomentar la certificació i promoció de productes de la pesca i l'aqüicultura sostenibles i obtenir millores ambientals en la presentació, l'envasat i la comercialització i transformació dels productes pesquers i aqüícoles (article 68 del RFEMP).
Despeses subvencionables Les convocatòries d'ajuts que publiqui la FB en el marc d'aquestes bases reguladores, especificar les categories, conceptes i límits màxims i mínims dels costos considerats subvencionables pel finançament del FEMP, entre els quals podran trobar-se, entre altres, les següents:

Personal. Seran elegibles les despeses de personal propi de l'entitat beneficiària i dels socis del projecte, involucrats en l'execució del projecte.

Despeses de Viatges i manutenció del personal vinculat de manera directa al projecte
. L'import màxim finançable aplicat a aquest tipus de despeses serà el exceptuat de gravamen segons el Reglament de l'IRPF (Ordre EHA / 3771/2005 de 2 de desembre, per la qual es revisa la quantia de les despeses de locomoció i de les dietes en l' IRPF). o normativa que el substitueixi.

Subcontractació. D'acord al que indica el punt 10.

Assistències externes.
Serà elegible, l'externalització d'activitats o serveis que el beneficiari no pugui realitzar amb mitjans propis i decideixi realitzar a través d'un tercer. No es podran externalitzar en cap cas la direcció, coordinació o secretaria dels projectes.

Amortització d'instal·lacions i material inventariable
: Les despeses d'amortització dels béns inventariables utilitzats en l'execució del projecte seran subvencionables sempre que compleixin amb els criteris definits en l'article 69.2 del Reglament (UE) núm 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Material fungible. La despesa en material fungible serà el relacionat amb l'adquisició, fabricació o utilització de materials, béns o equips que:
- No figurin en l'inventari de béns duradors del beneficiari o dels socis del projecte.
- No es tractin com a despeses de capital d'acord amb les normes fiscals i comptables aplicables al beneficiari o als socis del projecte.
- Estiguin vinculats específicament a la realització del projecte.
Es considerarà com fungible, tot aquell material que per la seva utilització en el marc d'un projecte, es prevegi no vagi a tenir una vida útil significativament superior al període d'execució del mateix. Els materials fungibles en general s'assignaran a la partida de costos directes.

Costos indirectes.
El seu objecte és cobrir costos de caràcter general necessaris per a contractar, gestionar, allotjar i donar suport indirectament al personal encarregat de l'execució dels treballs del projecte. Aquestes despeses poden estar relacionats amb la infraestructura i els equips existents en l'emplaçament del projecte. Només es poden imputar per part de l'entitat beneficiària quan l'operació cofinançada els generi. En virtut del que disposen els articles 67 i 68 del Reglament (UE) 1303/2013, de 17 de desembre de 2013, de disposicions comunes per als Fons Estructurals i d'Inversió europeus, la justificació d'aquestes despeses s'ha de fer mitjançant opcions de costos simplificats a tipus fix. El tipus fix i la categoria de costos subvencionables sobre el qual s'aplicarà es determinaran en les corresponents convocatòries.

Seran també subvencionables:

- Les despeses d'assessorament legal, notaria, assessorament tècnic o financer, comptabilitat o auditoria, si estan directament lligats al projecte i són necessaris per a la seva preparació o desenvolupament, sempre que haguessin sigut previstos en el pressupost.

- Les despeses derivades de l'assistència tant del beneficiari com dels socis, a les reunions que pogués convocar la FB o les diferents autoritats de gestió, certificació o auditoria del FEMP, amb motiu de l'inici, seguiment, tancament o auditoria del projecte.
Característiques L'àmbit d'actuació del Programa pleamar i d'aquestes subvencions comprèn tot el territori nacional. Els projectes han de complir com a mínim amb una de les condicions següents:

- Tenir caràcter supra autonòmic, executant-se en més d'una comunitat o ciutat autònoma.

- Desenvolupar-se en el medi marí de competència estatal.

- Desenvolupar-se en espais protegits definits i regulats amb caràcter bàsic en la legislació estatal.

Les convocatòries podran establir el / els àmbits d'actuació, zones o temàtiques prioritàries, en cas que es consideri necessari.
Durada La durada dels projectes varia en funció dels imports totals dels mateixos, establint-se els següents barems:

1. Projectes amb una durada de fins a 12 mesos i un import màxim de 400.000 €.
2. Projectes amb una durada de fins a 24 mesos i un import màxim de 800.000 €.
Dotació pressupostària 5.100.000€.
Quantia La contribució pública podrà arribar al 100% de l'import total del projecte en el cas de projectes presentats per sol·licitants públics sense socis o sol·licitants públics amb socis públics.

En el cas de projectes sol·licitats per entitats privades, la subvenció serà íntegrament comptabilitzada com a contribució pública. En aquest cas el FEMP aportarà com a màxim el 75% de l'import sol·licitat i la FB el% restant.
Lloc de presentació Tot el procediment de presentació de projectes es canalitza a través de la pàgina web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) i es realitza de forma telemàtica per part del sol·licitant, a través dels formularis habilitats a aquest efecte, assignant un codi de registre que inclou la data i hora de recepció de la sol·licitud. L'entitat sol·licitant podrà imprimir el resguard d'enviament de la sol·licitud.
Termini de presentació Des del dia següent a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria fins el 12 d'abril de 2019 a les 14:00 hores
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de la Convocatòria (BOE 33 de 07.02.2019)
 • Bases reguladores (BOE 25 de 29.01.2019)
 • Observacions Finalitzada l'execució, el beneficiari haurà de presentar en un període màxim de 2 mesos la documentació tècnica i econòmica acreditativa de la realització de les accions previstes en el projecte aprovat.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.