Servei d'Ajuts i Subvencions de Tarragona
 
 

Ajuts "Emplea Cultura" (Convocatòria)

Organisme atorgant FUNDACIÓN BANCO DE SANTANDER
Objecte Fundación Banco Santander convoca la cinquena edició de Emplea Cultura, un programa destinat a crear ocupació entre els joves especialitzats en la cultura contemporània.

Per a fer-ho Fundación Banco Santander realitzarà dues convocatòries consecutives:

- Una primera convocatòria per a organitzacions que vulguin cobrir un lloc de treball i

- Una segona per als candidats que vulguin optar a aquests llocs.

S'escolliran 10 organitzacions diferents a les que se'ls donarà l'oportunitat de cobrir 10 ofertes d'ocupació per a professionals aturats. Aquestes contractacions estaran finançades íntegrament per Fundació Banco Santander.
Beneficiaris El Programa té dos tipus de destinataris:

- Organitzacions

Fundacions / associacions / empreses amb seu social a Espanya, l'àmbit d'actuació pot ser provincial, autonòmic, estatal o internacional relacionades amb la cultura contemporània que necessitin incorporar un empleat en la seva estructura.

- Candidats

Professionals en situació d'atur amb formació relativa al sector cultural que estiguin interessats en els llocs oferts.
Requisits - Organitzacions
• Seu social a Espanya
• Activitat directament relacionada amb la cultura contemporània
• Un any, mínim, d'antiguitat dins de l'activitat requerida.
• Lloc de treball vacant a mig / llarg termini.
• Estar en disposició d'aportar:
- Acreditació del dipòsit de comptes de 2017 en regla.
- Document que acrediti estar al corrent de pagaments amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
- Documents que acreditin el nom, cognoms, DNI i càrrec de totes les membres dels Òrgans de Govern (Patronat, Consell d'Administració, Comissió Executiva, apoderats, administradors, Junta General, etc.).
• No haver estat beneficiari del Programa Empra Cultura 2017 (quarta edició). En cas de haver estat beneficiari del Programa Empra Cultura 2014 (primera edició) i Empra Cultura 2015 (segona edició), Emplea Cultura 2016 (tercera edició) es podrà optar a l'ajut sempre que l'empleat d'aquesta edició hagi estat contractat per l'organització de forma permanent.
• Disposar de capacitat administrativa per a la gestió dels tràmits relacionats amb la contractació del candidat i el desenvolupament del Programa.

- Candidats

• Trobar-se en situació actual d'atur (entès "actual" com el moment en que es presenta la candidatura i en previsió d'estar-ho durant els 6 mesos següents a presentar la candidatura).
• Disposar de llicenciatura, diplomatura, grau o màster homologat a Espanya.  
 Disposar d'un currículum vitae d'acord amb el perfil requerit.
• En cas de tenir més d'una titulació universitària, la primera ha d'haver estat obtinguda entre 2009 i 2018.
• No es tindrà en compte als candidats que hagin col·laborat de manera estable o habitual amb l'organització per a la qual sol·liciten l'ocupació.
• No haver estat beneficiari del Programa Empra Cultura en edicions anteriors.
Durada Durada del Programa i data d'incorporació: D'abril de 2019 a abril de 2020
Quantia Fundació Banc Santander dotarà cada organització de 23.000 euros anuals equivalents al cost total de cada jove empleat durant el termini d'un any.

Aquests 23.000 euros inclouen el salari brut de l'empleat més les despeses derivades de la seva contractació a càrrec de l'organització (seguretat social del treballador, contingències comunes, etc.)
Lloc de presentació - Organitzacions
Les organitzacions podran accedir al Programa completant el formulari corresponent a través de la pàgina web:
https://www.fundacionbancosantander.com/es/empleo
El formulari estarà actiu del 17 de setembre 2018 a les 10:00 h al 15 d'octubre de 2018 a les 23:59 h

- Candidats
Els candidats podran accedir al Programa completant el formulari corresponent a través de la pàgina web:
https://www.fundacionbancosantander.com/es/empleo
El formulari estarà actiu del 28 de novembre de 2018 a les 10:00 h al 13 de desembre de 2018 a les 23:59 h.
Termini de presentació Període de participació d'organitzacions: del 17 de setembre 2018 a les 10:00 h al 15 de octubre de 2018 a les 23:59 h

Període de participació de candidats: del 28 de novembre de 2018 a les 10:00 h al 13 de desembre de 2018
Normativa Convocatòria
 
© 2013 LocalProm
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.