Subvencions del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, destinades a donar suport al moviment associatiu i fundacional d'àmbit estatal 2018 (Convocatòria)

Organisme atorgant

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és finançar el manteniment i funcionament, tant de les instal·lacions i seus com de la seva pròpia activitat ordinària del moviment associatiu i fundacional d'àmbit estatal vinculat a l'àrea de competència i activitat de l'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats , a fi de facilitar la disponibilitat dels mitjans necessaris per al compliment dels seus objectius.

Beneficiaris

Les entitats i organitzacions no governamentals que concorrin a aquesta convocatòria, a més dels requisits de caràcter general, que estableix l'article 3, de l'ordre de bases reguladores, hauran de reunir, a la data de publicació de la mateixa, els següents requisits:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el corresponent Registre Administratiu d'entitats d'àmbit estatal.

b) Tenir personalitat jurídica pròpia, capacitat d'obrar.

c) Haver justificat, si escau, suficientment i de manera correcta les subvencions rebudes amb anterioritat de l'Administració General de l'Estat

d) Tenir expressament consignat en el seu títol constitutiu un àmbit d'actuació estatal, amb excepció, en atenció a les seves especials circumstàncies, de les entitats l'àmbit territorial d'actuació sigui les ciutats de Ceuta o Melilla.

e) Mancar de fins de lucre. A aquests efectes, es consideraran també entitats sense fins de lucre aquelles que desenvolupin activitats de caràcter comercial, sempre que els beneficis resultants de les mateixes s'inverteixin, íntegrament, al compliment dels seus fins institucionals, no comercials.

f) Constar, en el cas que es tracti d'entitats o organitzacions no governamentals que no siguin específicament de dones, entre els fins estatutaris de l'entitat, el foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes ,.

g) En el cas d'entitats inscrites en el corresponent Registre amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació o, si s'escau, aquella que li sigui d'aplicació, hauran d'haver adaptat els seus estatuts a la legislació vigent aplicable i acreditar la seva inscripció, en el Registre corresponent, amb anterioritat a la data de finalització del termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció.

h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

i) No tenir sancions administratives

Despeses subvencionables

Les despeses que podran ser finançats per aquesta convocatòria són els contrets entre, el 1 gener 2018 i el 31 de desembre del 2019, i que hauran d'estar efectivament pagats amb anterioritat al 31 de gener de l'el 2020.

Es podran subvencionar despeses directament associades al manteniment i funcionament de les instal·lacions i seus socials de les entitats beneficiàries contrets per l'entitat durant el període d'execució.

Es podran finançar també les despeses corrents en béns i serveis derivats del local en què s'ubiqui la seu social de l'entitat, les obres necessàries de conservació i manteniment per a la seva adequada utilització, així com petites reparacions que no tinguin el concepte d'inventariables, per no implicar increment del valor patrimonial de aquests immobles. També es consideren subvencionables les despeses de subministraments, material fungible d'oficina i ofimàtica, correu i altres anàlegs, contrets per l'entitat durant el període d'execució.

Amb caràcter general, i en la intenció de contribuir a facilitar el desenvolupament de les activitats pròpies i habituals de l'entitat, s'inclouen finalment també com subvencionables les despeses derivades del personal que treballi en la referides seus, de les reunions dels òrgans de govern, de la celebració i assistència a reunions nacionals i internacionals relacionades amb les activitats de l'entitat, de la difusió, inclosa l'edició de publicacions periòdiques i fullets divulgatius de l'entitat i, de la informació, orientació i assessorament adreçat a les seves associades i a les persones objecte de la seva atenció, contrets per l'entitat durant el període d'execució, tenint en compte les limitacions indicades en l'apartat setè de la Resolució.

Són subvencionables les despeses associades a l'assistència i participació d'entitats acreditades amb estatus consultiu davant organismes internacionals vinculats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

En particular, seran finançables les despeses associades a l'assistència i participació de entitats acreditades amb estatus consultiu davant l'ECOSOC en la reunió nº 61 de la Comissió de situació de la Dona (CSW) depenent del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de l'Organització de les Nacions Unides (ONU)

Dotació pressupostària

Aquesta convocatòria estarà dotada amb un import de fins a 1.500.000 euros.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció per a cadascuna de les entitats beneficiàries serà de 60.000 €. La quantia mínima de la subvenció per a cadascuna de les entitats beneficiàries serà de 6.000 €. Per determinar la quantia individualitzada de la subvenció es tindran en compte els criteris objectius de valoració establerts en el apartat vuitè de la present convocatòria. La quantia assignada en cada cas serà graduada en la seva determinació en funció de la valoració obtinguda, d'acord amb el que estableix l'apartat novè de la present convocatòria

Lloc de presentació

La sol·licitud de subvenció (Annex I) es formalitzarà en un únic model d'instància. Per al seu ompliment s'omplirà la sol·licitud inclosa a la seu electrònica de l' Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat https://sede.msssi.gob.es/registroElectronico/home.htm i s'adjuntaran els formularis (Annexos d'II a VII), que a aquest efecte figuren inclosos en la pàgina web d'aquest Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias.do o a la pròpia seu electrònica del Ministeri de sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la Resolució de Convocatòria de la Subvenció al B.O.E.

Normativa

  • Convocatòria
  • Extracte de la Convocatòria (BOE 160 de 03.07.2018)
  • Bases reguladores (BOE 60 de 10.3.2007)