Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions a l'execució de projectes d'innovació d'interès general per grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri), en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, per a l'any 2018 (Convocatòria)

Organisme atorgant MINISTERIO DE AGRICULTURA Y  PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Objecte L'objecte d'aquestes subvencions és el finançament a agrupacions de dues o més persones físiques o jurídiques per a l'execució, a través de grups operatius, de projectes d'innovació d'interès general.
Beneficiaris Podran sol·licitar les subvencions que preveu aquest Reial decret agrupacions d'almenys dues persones, físiques o jurídiques independents entre si:

a) del sector agroalimentari i forestal: com ara organitzacions representatives d'agricultors, ramaders o silvicultors, organitzacions interprofessionals, empreses del sector i les seves organitzacions representatives, entre d'altres;

b) del sector investigador o del coneixement: com ara universitats, centres de tecnologia, entitats de R + D + I, entitats d'assessoria, plataformes tecnològiques, entre d'altres.

c) altres: organitzacions no governamentals, grups d'acció local, o qualsevol altre actor que tingui un paper rellevant en relació a la temàtica que abordarà l'agrupació.

d) Les agrupacions de procurar tenir una composició equilibrada de dones i homes pel que fa als seus membres persones físiques, si escau.
Accions subvencionables Les actuacions subvencionades en el marc d'aquest Reial decret s'emmarquen en el Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020.

Corresponen a la submesura 16.1 + 16.2 «ajudes per a projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies» en els sectors agrícola, forestal i agroalimentari, i es pot estendre tant a la producció de béns i serveis, dirigits al mercat o de caràcter públic, com a la distribució i comercialització.

- Àrea focal 2A: Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar la reestructuració i modernització de les mateixes, en particular a fi d'incrementar la seva participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.

- Àrea focal 3A: Millorar la competitivitat dels productors primaris integrant millor en la cadena agroalimentària a través de règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.

- Prioritat 4: Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura.

- Àrea focal 5A: Aconseguir un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura

- Àrea focal 5C: Facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, deixalles i residus i altres matèria primera no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
Despeses subvencionables a) Costos de funcionament de cooperació.
b) Costos directes d'execució del projecte d'innovació.
c) Costos d'activitats de divulgació del projecte innovador.
Requisits L'objecte dels projectes d'innovació serà el desenvolupament de nous productes, serveis, processos, pràctiques o tecnologies, podent estar dirigits a:

a) La producció, distribució o comercialització de productes, béns o serveis amb valor econòmic i dirigits al mercat pels sectors agrícola, agroalimentari o forestal, considerats sensu stricto i identificats per la seva equivalència en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

b) La producció, distribució o comercialització de béns o serveis amb valor econòmic i dirigits al mercat pels subsectors econòmics connexos amb els sectors agrari, agroalimentari o forestal indicats en la segona part del quadre de l'annex III, exclusivament quan es justifiqui que la innovació perseguida suposarà una oportunitat clara i rellevant per als sectors agrícola, agroalimentari o forestal connexos, com ara un nou mercat, una ampliació, diversificació o consolidació de mercat, una millora o estabilització dels preus percebuts o de les condicions de venda, una millora de la qualitat del producte, una reducció dels inputs, una reducció dels costos de producció, una millora en el procés productiu, un valorització dels seus residus o subproductes, o un avanç cap a models d'economia més circular, entre d'altres.

c) La generació pel sector agrari, la silvicultura o la indústria agroalimentària de béns o serveis públics i no dirigits al mercat i l'assoliment d'objectius no econòmics, com ara la mitigació del canvi climàtic, els projectes i pràctiques agro i silvoambientales, el foment de la biodiversitat, els serveis ecosistèmics i provisió altres béns públics, la conservació i millora del sòl i la conservació de paisatges agrícoles.
Característiques Els projectes han d'estar orientats a beneficiar a tot un sector o subsector en l'àmbit nacional i les seves actuacions es realitzaran en dues o més comunitats autònomes i han d'estar orientats a algun dels objectius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles .
Dotació pressupostària 600.000 € per agrupació beneficiària.
Quantia a) Per a projectes enfocats a productes inclosos a l'annex I del TFUE, així com productes forestals, l'ajut serà del 100% per als tipus de despesa indicats en els articles 9.2.a), 9.2.c) i apartats 1r a 6è de l'article 9.2.b).

b) Per a projectes enfocats a productes no forestals no inclosos a l'annex I del TFUE, l'ajuda serà del 50% per als tipus de despesa indicats en els articles 9.2.a), 9.2.c) i apartats 1r a 6. de l 'article 9.2.b).

c) Per a les despeses que preveu l'apartat 7è de l'article 9.2.b):
1. 60% de la despesa elegible en el cas de projectes corresponents a l'àmbit de l'annex I del TFUE.
2. 40% de la despesa elegible en el cas de projectes corresponents a productes forestals no inclosos a l'annex I del TFUE.
3. 10% de la despesa elegible en el cas de projectes corresponents a productes no forestals no inclosos a l'annex I del TFUE.
Lloc de presentació Les sol·licituds es dirigiran al President del FEGA i es presentarà de forma electrònica quan el representant de l'agrupació sigui persona jurídica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (https://sede.mapama.gob.es/portal/site/es).
Termini de presentació 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Normativa
  • Modificació Reial Decret (BOE núm. 162 de 09.06.2020)
  • Convocatòria (BOE núm. 156 de 28.06.2018)
  • Reial Decret (BOE núm. 81 de 03.04.2018)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.