Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2018 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Objecte

Obrir la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2018, per a les línies.

A Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.

A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).
A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans (de caràcter anual).

B Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

B.1 Programes preventius d'atenció social comunitària per a infants i joves en risc social (de caràcter anual).
B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents (de caràcter anual).
B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància (de caràcter anual).
B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d'infants i joves del Sistema de Protecció a la Infància (de caràcter anual).

D Programes i activitats d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.

D.1 Activitats de suport a l'associacionisme de persones immigrades (de caràcter anual).
D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l'empoderament de joves i dones d'origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i d'altres projectes de ciutadania (de caràcter anual).
D.3 Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).
D.12 Projectes d'acollida i integració per a persones refugiades (de caràcter anual/pluriennal).

F Programes d'activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d'enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.6 Programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

L Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Foment de l'accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).
L.2 Foment de l'accessibilitat a l'accés i a l'interior de l'establiment (de caràcter anual).

M Actuacions per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a l'àmbit laboral.

M.1 Accions de sensibilització i promoció per avançar en la igualtat d'oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).
M.2 Elaboració d'eines i materials per fomentar la igualtat d'oportunitats de dones i homes, prioritàriament relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l'accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'àmbit laboral (de caràcter anual).

Q Suport a l'educació en el lleure.

Q.4 Programa per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d'educació en el lleure (de caràcter anual).


Annex 3: Subvencions a entitats per a serveis socials.

I Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).
I.2 Servei d'atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).
I.3 Servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).
I.4 Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d'exclusió social.

J.19 Programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats d'exercicis anteriors (de caràcter anual).

Beneficiaris

Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya.

Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables a l'efecte d'aquesta Ordre totes les que aquestes bases reguladores i les dels annexos corresponents estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents:

a) Que les despeses efectuades responguin a la naturalesa i la finalitat de l'acció subvencionada, resultin estrictament necessàries i s'efectuïn en el termini i en les condicions establertes per dur-les a terme segons el que estableixen aquestes bases reguladores. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

b) Que siguin verificables. A aquest efecte, les entitats beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

Termini de realització

El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció és l'any natural de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la convocatòria ordinària corresponent.

Dotació pressupostària

7.361.213,38 euros.

Quantia

L'import de la subvenció pot ser d'una de les tipologies següents:

1 Un import cert, una quantia determinada o un percentatge o fracció de la totalitat o una part d'una activitat o projecte.

2 Un import per mòduls.

Lloc de presentació

S'han d'efectuar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d'aquest mateix web.

Termini de presentació

15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 7651 de 27.06.2018)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7334 - 22/03/2017)
  • Observacions

    El termini de presentació de la documentació justificativa és el següent:

    - Per a les accions concedides fins a un import igual o inferior a 60.000,00 euros (d'acord amb les bases 17.2 i 17.3), el termini s'inicia el primer dia hàbil del mes de gener de l'any següent al que s'ha de portar a terme l'acció sol·licitada fins a l'últim dia hàbil del mes de febrer del mateix any.

    - Per a les accions concedides superiors a un import de 60.000,00 euros, el termini s'inicia el primer dia hàbil del mes de gener de l'any següent al que s'ha de portar a terme l'acció sol·licitada fins a l'últim dia hàbil del mes d'abril del mateix any.