Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura pel 2018 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, I ALIMENTACIÓ
Objecte Convocar els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura.

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit territorial de Catalunya.
Beneficiaris a) Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica integrades majoritàriament per persones apicultores que compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores.

b) A títol individual i respecte de les actuacions que figuren a l'apartat c) de l'annex 2 de l'Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/es per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació haurà de ser per a tots els seus membres.

c) Les persones apicultores incloses en una sol·licitud d'ajut presentada per una cooperativa o una associació o agrupació de productors/es no podran sol·licitar l'ajut a títol individual.
Accions subvencionables A efectes de l'Ordre, es consideren les línies d'actuació següents:

a) Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores.
b) Lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi.
c) Racionalització de la transhumància.
d) Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de mel i de productes apícoles, reconeguts per l'autoritat competent.
Despeses subvencionables Són despeses subvencionables les corresponents als conceptes subvencionables de cadascuna de les línies d'actuació detallades a l'annex 2 de les bases reguladores.
Requisits Les persones apicultores beneficiàries d'aquests ajuts també han de complir, entre d'altres, els requisits següents:

a) Tenir actualitzades les dades en els registres d'explotació ramadera segons la normativa vigent.
b) Tenir inscrita l'explotació al Registre d'Explotacions Apícoles amb anterioritat a l'1 de gener de l'any anterior a la convocatòria d'ajut.
c) Tenir identificades individualment totes les arnes amb el número de registre de l'explotació (...)
Termini de realització Les persones beneficiàries han d'haver realitzat i justificat les actuacions objecte de l'ajut dins el termini comprès entre l'1 d'agost de 2017 i la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, ambdós inclosos, perquè, com a màxim el 15 d'octubre de 2018, es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes, amb l'excepció que estableix l'apartat 15.3 de les bases reguladores en el cas de despeses de contractació de personal tècnic i especialista, si el contracte té una durada superior a la data de presentació de la sol·licitud.
Dotació pressupostària L'import total final resultant és de 438.874,98 euros, el qual es desglossa en funció de les línies d'actuació següents:
- Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: 87.775,00 euros.
- Lluita contra les agressions i malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi: 250.158,73 euros.
- Racionalització de la transhumància: 92.163,75 euros.
- Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de la mel i de productes apícoles: 8.777,50 euros.
Quantia Segons els barems de els bases.
Lloc de presentació Utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya en la pàgina web https://seu.gencat.cat d'acord amb el procediment establert en l'annex 3 de les bases.
Termini de presentació 10 dies que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
 • Crèdits efectivament disponibles (DOGC núm. 7720 de 05.10.2018)
 • Convocatòria (DOGC núm. 7642 de 14.06.2018)
 • Modificacions (DOGC núm. 7606 de 25.04.2018)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 7394 - 20/06/2017)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.