Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts aal sector apícola per pol·linització (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Objecte Convocar els ajuts al sector apícola per pol·linització.

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és afavorir l'increment de la pol·linització que fan les abelles mitjançant el manteniment del nombre d'arnes durant un període mínim de tres mesos abans de la data de la sol·licitud i un període mínim d'un mes després de la seva presentació.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, persones apicultores, professionals o no que siguin titulars d'una explotació apícola ubicada a Catalunya i que els seus assentaments estiguin situats majoritàriament dins l'àmbit territorial de Catalunya, i que compleixin els requisits següents:

a) Tenir actualitzades les dades en els registres d'explotació ramadera segons la normativa vigent.

b) Tenir inscrita l'explotació al Registre d'explotacions ramaderes amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de la convocatòria corresponent, amb un nombre d'arnes igual o superior a setanta.

c) Tenir identificades individualment totes les arnes de l'explotació amb el número de registre atorgat a l'explotació, i tenir l'abellar identificat d'acord amb la normativa vigent.

d) Si qui sol·licita l'ajut és una persona física, estar empadronat en un municipi de Catalunya.

e) Si qui sol·licita l'ajut és una persona jurídica, tenir el domicili social a Catalunya.

f) Si qui sol·licita l'ajut és una comunitat de béns, els seus integrants han d'estar empadronats a Catalunya.

g) Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, s'han de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en la resolució o en l'acord de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cada un, els quals també tenen la consideració de beneficiaris.

h) Haver estat sotmès al programa sanitari que estableix la normativa vigent.

i) Haver actualitzat el cens en el període comprès entre l'1 de gener i l'1 de març de l'any de la convocatòria.
Termini de realització Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte de l'ajut durant un període de 3 mesos anteriors a la data de sol·licitud i un període mínim d'un mes, després de la sol·licitud per tal que com a màxim el 30 de novembre de 2018 es pugui procedir a la comprovació i certificació de les activitats previstes.
Dotació pressupostària 60.000,00 euros.
Quantia L'import de l'ajut no pot ser superior a 8,50 euros per arna, en el cas de persones apicultores professionals, i de fins a un màxim d'1,50 per arna, en el cas de persones apicultores no professionals.

El nombre màxim d'arnes subvencionables serà el nombre d'arnes declarades per la persona titular en el termini indicat al punt 2.1.i) d'aquestes bases reguladores i que figurin inscrites en el registre d'explotacions ramaderes. En cas de modificacions, el nombre d'arnes màxim subvencionables serà el corresponent a l'últim cens declarat.

El nombre d'arnes subvencionables serà igual o superior a 70, amb un màxim de 750 per explotació. En cas que la persona titular de l'explotació sigui una persona jurídica, el nombre màxim d'arnes subvencionables és de 750 per cadascuna de les persones sòcies beneficiàries que acreditin la condició de persona apicultora professional.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran preferentment en imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat en el canal que correspongui, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina web Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o obtenir en qualsevol dependència del DARP. Aquestes sol·licituds s'adreçaran a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i es presentaran (en el cas de tramitació presencial) en les oficines comarcals del DARP, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, dins el termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 7641 de 13.06.2018)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7422 - 28/07/2017)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.