Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  I ALIMENTACIÓ
Objecte Convocar per al període 2018 els ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal.

L'objecte dels ajuts és:

1.1 La prestació dels serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals, que incloguin les actuacions d'assessorament tècnic detallades a l'annex 2.

1.2 L'adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae) declarada oficialment com a plaga en l'Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig.
Beneficiaris Persones beneficiàries de l'ajut
1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns, o altres tipus d'unitats econòmiques o de patrimoni separat que siguin titulars d'explotacions agrícoles de Catalunya que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud.
2. La persona beneficiària ha de sol·licitar la prestació dels serveis objecte d'aquests ajuts a l'agrupació de defensa vegetal (en endavant, ADV) del seu àmbit territorial.
3. Tenir la condició de PIME d'acord amb la definició prevista a l'annex1 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014.
4. Per tal que la persona beneficiària pugui accedir a les actuacions objecte de l'ajut, no cal que sigui associada de l'ADV de la qual sol·licita els serveis.

Entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut
Són entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut les ADV reconegudes oficialment d'acord amb el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal (DOGC núm. 6862, de 30.04.2015) i, per tant, inscrites en la secció V del Registre de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya.
Despeses subvencionables Són despeses subvencionables les actuacions d'assessorament tècnic en matèria de sanitat vegetal, adreçades a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals que incloguin les actuacions d'assessorament tècnic detallades a l'annex 2.

També són subvencionables les despeses originades per l'adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra les plagues, malalties o males herbes referides l'apartat 1.2 d'aquestes bases.

Així mateix, són despeses subvencionables els tributs que la persona sol·licitant i perceptora de l'ajut aboni efectivament. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.
Termini de realització El període d'execució de les actuacions comprèn des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018 per a les actuacions de prevenció, control i erradicació de malalties i plagues vegetals d'acord amb el que preveu l'article 26 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, i des de la presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2018 per a les actuacions d'assessorament en Gestió Integrada de Plagues d'acord amb l'article 22 del Reglament (UE) 702/2014 esmentat.
Dotació pressupostària 1.800.000,00 euros.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció en espècie a la persona beneficiària, i directament aplicable a les despeses ocasionades per la prestació de serveis descrits en l'apartat 1.1 per part de les Agrupacions de defensa vegetal en matèria de sanitat vegetal, i a les despeses ocasionades per l'adquisició dels mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera a que fa referència l'apartat 1.2 d'aquestes bases reguladores.

L'import de l'ajut per a les actuacions detallades a l'annex 2 d'aquesta Ordre no pot superar la quantitat corresponent al 60% dels honoraris de la persona tècnica contractada dedicada a les actuacions d'assessorament tècnic, segons els criteris establerts a l'article 6.2.
Lloc de presentació Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica, d'acord amb l'annex 2, utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 7641 de 18.06.2018)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.