Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per a la realització de projectes d'investigació aplicada al sector apícola i els seus productes, dins el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura  (Correcció d'errades de Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Objecte Advertit error en l'Ordre APM / 1095/2017, de 31 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre AAA / 2571/2015, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de les subvencions per a la realització de projectes d'investigació aplicada al sector apícola i els seus productes, dins el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura, publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» nombre 275, de 13 de novembre de 2017, es procedeix a efectuar la oportuna rectificació:

A la pàgina 109.333, en el dispositiu huit, que modifica determinats apartats de l'article 10 de l'ordre, on diu: «7. Contra la resolució del procediment, que exhaureix la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició davant el ministre d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en el termini màxim d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació , d'acord amb que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o ser impugnada, directament, davant la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional, en el termini de dos mesos, també comptats des de l'endemà de la publicació. No podran simultaniejar les dues vies de recurs. »; ha de dir: «7. Contra la resolució del procediment, que no exhaureix la via administrativa, es podrà recórrer, en alçada davant el ministre d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en el termini màxim d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. ».
Normativa
  • Correcció d'errades de Modificació de Bases reguladores (BOE núm. 142 de 12.06.2018)
  • Modificació de Bases reguladores (BOE núm. 275 de 13.11.2017)
  • Bases reguladores (BOE núm. 289 de 3.12.2015)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.