Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Convocatòria de propostes 2018 - Programes múltiples - Subvencions a accions d'informació i de promoció relatives a productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països

Organisme atorgant COMISSIÓ EUROPEA
Objecte L'objectiu general de les accions d'informació i de promoció és reforçar la competitivitat del sector agrícola de la Unió. E

ls objectius específics de les accions d'informació i de promoció són:
a) augmentar el nivell de coneixement sobre les bondats dels productes agrícoles de la Unió i els elevats estàndards que compleixen els mètodes de producció de la Unió;
b) promoure la competitivitat i el consum dels productes agrícoles de la Unió i determinats productes alimentaris i millorar la seva visibilitat tant dins com fora de la Unió;
c) incrementar el coneixement i el reconeixement dels règims de qualitat de la Unió;
d) augmentar la quota de mercat dels productes agrícoles i de determinats productes alimentaris de la Unió, fent especial atenció als mercats de tercers països amb major potencial de creixement;
e) restablir les condicions normals de mercat en cas de pertorbacions greus del mercat, pèrdua de confiança del consumidor o altres problemes específics.
Beneficiaris Les propostes només poden ser presentades per persones jurídiques o altres entitats que no tinguin personalitat jurídica d'acord amb el dret nacional aplicable, a condició que els seus representants tinguin capacitat per a contreure obligacions jurídiques en nom de les entitats i ofereixin garanties de protecció dels interessos financers de la Unió equivalents a les ofertes per les persones jurídiques a què es refereix l'article 131, apartat 2, del Reglament (UE, Euratom) no 966/2012.

Més en concret, les sol·licituds de les següents entitats i òrgans són subvencionables, d'acord amb el que disposa l'article 7, apartat 1 del Reglament (UE) núm 1144/2014:

i) organitzacions professionals o interprofessionals establertes en un Estat membre i que siguin representatives en l'esmentat Estat membre del sector o sectors que es tracti, i en particular les organitzacions interprofessionals a què es refereix l'article 157 del Reglament (UE) no 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell (6) i els grups definits en l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) no 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell (7), sempre que siguin representatius de la denominació protegida a l'empara del Reglament (UE) no 1151/2012 que està comprès en aquest programa,

ii) organitzacions professionals o interprofessionals de la Unió representatives del sector o sectors que es tracti a escala de la Unió,

iii) organitzacions de productors o associacions d'organitzacions de productors, a les quals es refereixen els articles 152 i 156 del Reglament (UE) núm 1308/2013, que hagin estat reconegudes pels estats membres, o

iv) organismes del sector agroalimentari que tenen com a objectiu i activitat proporcionar informació sobre els productes agrícoles i promocionar-, i als quals els Estats membres han encarregat una missió de servei públic clarament definida en aquest àmbit. Aquests organismes han d'haver estat constituïts legalment a l'Estat membre de què es tracti com a mínim dos anys abans de la data de la convocatòria de propostes a què es fa referència en l'article 8, apartat 2.
Accions subvencionables Les accions de promoció i informació pot incloure en particular les següents activitats, subvencionables en virtut de la present convocatòria:

1. Gestió del projecte

2. Relacions públiques
- Accions de relacions públiques
- Actes per a la premsa

3. Lloc web, mitjans socials
- Creació del lloc web, actualització i manteniment
- Mitjans socials (creació de comptes, publicació periòdica)
- Altres (aplicacions per a mòbils, plataformes d'aprenentatge en línia, webinarios, etc.)

4. Publicitat
- premsa
- televisió
- ràdio
- en línia
- exteriors
- cinema

5. Instruments de comunicació
- Publicacions, conjunts de mitjans de comunicació, articles de promoció
- vídeos promocionals

6. actes
- Pavellons en fires comercials
- Seminaris, tallers, reunions empresa a empresa, formació de comerç o per a cuiners, activitats en escoles
- Setmanes de restaurant
- Patrocini d'actes
- Viatges d'estudi a Europa

7. Promoció de punts de venda
- Dies de tast
- Altres: promoció de publicacions dels minoristes, publicitat de punts de venda
Durada L'acció cofinançada (accions d'informació / programes de promoció) s'executarà al llarg d'un període mínim d'un any i un màxim de tres.
En les propostes s'especificarà la durada de l'acció.
Dotació pressupostària El pressupost total destinat al cofinançament d'accions en virtut de la present convocatòria s'estima en 74.100.0000 €.
Quantia La subvenció de la UE està limitada a la taxa de cofinançament màxima següent:

- per als programes múltiples en el mercat interior oa tercers països: el 80% dels costos subvencionables del programa,

- en cas de sol·licitants establerts als Estats membres que rebin l'1 de gener de al 2014 o posteriorment ajuda financera de conformitat amb els articles 136 i 143 del TFUE (25), el percentatge serà del 85%,

Això només s'aplicarà a les subvencions signades per Chafea abans de la data a partir de la qual l'Estat membre en qüestió deixi de rebre tal ajuda financera.
Per tant, part de les despeses subvencionables totals comptabilitzades en el pressupost estimatiu haurà de finançar a partir de fonts diferents de la subvenció de la UE (principi de cofinançament).
Lloc de presentació Les propostes s'han de presentar en el termini establert a la secció 3 a través del sistema de presentació electrònica a:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 d'abril de 2018, a les 17.00 CET.
Normativa
  • Modificació de la Convocatòria de propostes (DOUE C103 de 19.03.2018)
  • Convocatòria de propostes (DOUE C9 de 12.1.2018)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.