Ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents - PAREER II (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE  ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Objecte

Realització d'actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d'emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica de seus titulars, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27 / UE.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquest Programa d'ajuts:

a) Els propietaris d'edificis existents destinats a qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.

c) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis, que reuneixin els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació a incloure en el Programa.

e) Les empreses de serveis energètics (ESEs), entenent com a tal la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Per poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d'actuar en funció de contracte amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en la tipologia de projectes recollits en aquestes bases, havent d'acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

Accions subvencionables

1. Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica.
2. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.
3. Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.
4. Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.

Requisits

Atès el caràcter incentivador de les ajudes, les actuacions objecte d'estes no podran haver-se iniciat abans de l'entrada en vigor del Programa.

Termini de realització

El termini màxim per a la conclusió de les actuacions objecte de ajuda serà de 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajut.

Dotació pressupostària

204.000.000 euros.

Quantia

L'import màxim de les ajudes a atorgar es calcularà segons el que estableix la Base setena de les bases reguladores, d'acord amb el procediment que preveu l'apartat 3 de l' Annex I per a cada tipologia d'actuació.

Lloc de presentació

Les sol·licituds per a la participació en el present Programa d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents s'efectuaran d'acord amb el formulari que estarà disponible a l'adreça d'internet de l'IDAE (www.idae.es).

Termini de presentació

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria es poden sol·licitar des del dia següent a aquell en que conclogui el termini de (1) un mes natural des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i fins a la conclusió de la vigència del Programa, la qual cosa succeirà quan es produeixi la primera de les següents circumstàncies:

a) el 31 de desembre de 2018;

b) Que d'acord amb les sol·licituds rebudes, s'esgoti el pressupost disponible, incloses, si escau, les possibles ampliacions pressupostàries que es poguessin acordar.

Normativa

  • Ampliació de pressupost (BOE 73 de 24.03.2018)
  • Convocatòria
  • Extracte de la Convocatòria (BOE 3 de 03.01.2018)
  • Bases reguladores (BOE 309 de 21.12.2017)
  • Observacions

    La justificació per part dels beneficiaris de l'execució de les actuacions objecte d'ajut s'ha de fer davant l'Òrgan Instructor en un termini màxim d'1 mes des de la conclusió del termini màxim per a la conclusió de les actuacions.