Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2018 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I HABITATGE
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2018.

Tenen per objecte regular les actuacions que, en matèria d'obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a les persones grans, són susceptibles de rebre subvencions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de promoure l'arranjament interior dels habitatges situats al territori de Catalunya, als àmbits dels Serveis Territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

Accions subvencionables

Són subvencionables les obres d'arranjament de l'interior dels habitatges que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge amb els objectius que s'especifiquen a continuació:

a) Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat

Requisits

Per poder obtenir la subvenció s'han de complir els requisits següents:

a) Autoritzar l'Agència o les oficines locals d'habitatge que actuen com a entitats col·laboradores per realitzar la inspecció a l'habitatge, obtenir dades del seu estat general, avaluar les actuacions sol·licitades i documentar fotogràficament les deficiències, amb la finalitat d'elaborar l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres, regulat en l'article 30.1.c) del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, que disposa que en el cas de les actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatges o habitatges és requisit, per acollir-se als ajuts, disposar d'un informe tècnic que acrediti la necessitat de dur a terme les actuacions de rehabilitació. L'informe, un cop elaborat, s'incorporarà d'ofici en l'expedient per l'òrgan instructor.

b) Les obres no poden estar iniciades abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció de l'habitatge per part de l'Agència, mitjançant les oficines locals d'habitatge, per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica.

c) El pressupost de les obres presentat amb la sol·licitud de subvencions no pot superar l'import màxim de 5.000 euros per habitatge.

d) La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge objecte de l'arranjament, i ni aquesta ni cap dels altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi. En cas que la persona sol·licitant sigui l'arrendatària o la usufructuària, caldrà aportar l'autorització de la persona propietària de l'habitatge per a la realització de les obres d'arranjament.

e) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

g) La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha de tenir 65 anys o més, ha de complir a més alguna de les condicions següents:
1r. No tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
2n. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%; o tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa; o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

h) Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l'IRSC, d'acord amb l'annex 3. A l'efecte del còmput dels membres de la unitat de convivència, es tindran en compte totes les persones que constin empadronades en l'habitatge.

Característiques

D'acord amb la base 10.1.h) de l'annex 1 de la Resolució GAH/1021/2017, d'11 de maig, el període impositiu que s'ha d'acreditar es el següent:

a) per a les sol·licituds presentades abans del 30 de juny de 2017, els ingressos corresponents a l'exercici 2015.

b) per a les sol·licituds presentades a partir de l'1 de juliol de 2017, els ingressos corresponents a l'exercici 2016.

Durada

El termini per a l'execució de les obres no pot excedir de tres mesos, comptats des de la data que consti en el certificat d'inici de les obres.

Termini de realització

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de tres mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Dotació pressupostària

L'import màxim de la convocatòria queda establert en un total de 1.160.000 euros.

Quantia

L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible definit en la base 5.1, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Lloc de presentació

La sol·licitud s'ha de formalitzar amb l'imprès normalitzat, degudament signat per la persona sol·licitant i amb la documentació detallada en la base 10. Es pot presentar en les adreces de les oficines locals d'habitatge que s'indiquen en l'annex 2.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir en les dependències que s'indiquen en l'annex 2 i en la pàgina web http:// tramits.gencat.cat.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de juliol de 2018.

Normativa

  • Ampliació de dotació (DOGC núm. 7757 de 28.11.2018)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7586 de 26.03.2018)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7370 de 16/05/2017)