Servici d'Ajudes e Subvencions
 

Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (Convocatòria)


Organisme atorgant
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte
Es convoquen per la present resolució beques per a estudiants que en el curs acadèmic 2017-2018, cursin ensenyaments postobligatoris amb validesa en tot el territori nacional.

Beneficiaris
Per a ser beneficiari de les beques que es convoquen per aquesta resolució cal:

a) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca.

b)Complir els requisits bàsics establerts en el Reial decret 1721/2007, així com els que es fixen en el Reial Decret 726/2017, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2017-2018, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajuts personalitzats i en aquesta convocatòria.

c) Estar matriculat en algun dels ensenyaments del sistema educatiu espanyol que s'enumeren en l'article 3 d'aquesta convocatòria.

d) Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguin la condició de residents permanents o que acreditin ser treballadors per compte propi o aliè. Aquests requisits no són exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula.
Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys.
En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Accions subvencionables
Per al curs acadèmic 2017-2018 i, amb càrrec als crèdits esmentats en l'articulat es convoquen beques sense nombre determinat de persones beneficiàries per als ensenyaments:

1. Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris del sistema educatiu espanyol i amb validesa en tot el territori nacional:
a) Primer i segon cursos de batxillerat.
b) Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior.
c) Ensenyaments Artístics Professionals.
d) Ensenyaments Esportius.
e) Ensenyaments Artístics superiors.
f) Estudis religiosos superiors.
g) Estudis militars superiors.
h) Estudis d'idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.
i) Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzades ensenyances de Formació Professional.
j) Formació Professional Bàsica.

2. Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol cursades en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional:
a) Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau i de Màster.
b) Ensenyaments universitaris conduents als títols oficials de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
c) Curs de preparació per a accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.
d) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de Màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de Grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

Dotació pressupostària
L'import de les beques concedides, exclòs l'import de les beques de matrícula, no podrà excedir de 1.035.000.000,00 euros euros. Tanmateix, l'import es podrà incrementar amb una quantia addicional de 450.000.000,00 euros.

Quantia
Per cursar l'any acadèmic 2017-2018 els ensenyaments enumerades en l'articlulat es convoquen beques que inclouran alguna o algunes de les següents quanties.

1. Quanties fixes. Seran les següents:
a) Beca de matrícula. Cobrirà l'import dels crèdits matriculats.
b) Quantia fixa lligada a la renda de l'estudiant. 1500€
c) Quantia fixa lligada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar. 1500€
d) Beca bàsica per a no universitaris. 200€

2. Quantia variable. La beca podrà incloure, així mateix, una quantia variable i diferent per als diferents sol·licitants que resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seva renda familiar. 60€

Lloc de presentació
La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l'adreça https://seu.educacion.gob.es a l'apartat corresponent a «Tràmits i Serveis» o a l'adreça electrònica www.mecd.gob.es »

Un cop emplenada la sol·licitud, haurà de ser signada per l'interessat amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica que estableix l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i enviada pel procediment telemàtic establert, quedant així presentada a tots els efectes.

Termini de presentació
Els terminis per presentar la sol·licitud s'estendran fins:
A) el 17 d'octubre de 2017, inclusivament, per als estudiants universitaris.
B) el 3 d'octubre de 2017,  inclusivament, per als estudiants no universitaris.

Normativa

Observacions
Advertides unes errades en la publicació de la convocatòria d'ahir, ocasionades per l'absència de publicació de la Convocatòria en la BDNS en el moment de fer-ne la fitxa corresponent, tornem a publicar la convocatòria del dia d'ahir amb tota la informació actualitzada.
 

Aquest és un servei de LocalProm. D’acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l’afectat accepta que les seves dades personals –com també les que pugui facilitar en el futur– es recullin i tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L’entitat recull aquestes dades a fi d’informar-lo sobre les pròpies activitats i és informació que cal per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l’afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d’informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L’afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d’escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d’error o omissió involuntària, es el resultat d’una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament per a les persones per les que s’ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l’autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.
 
Localprom ® 2013