Ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per al Programa Dona i Esport l'any 2017 (Segona Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Ajudes per a actuacions de les Federacions Esportives Espanyoles, per tal de promocionar, facilitar i incrementar la participació femenina en tots els àmbits de l'esport, l'any 2017.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes convocades per mitjà de la present Resolució aquelles Federacions Esportives esmentades a l'apartat primer, que a més de plantejar projectes enquadrats en algun dels objectes que persegueix la convocatòria, compleixin els requisits establerts a l'article 4 de la Resolució.

Accions subvencionables

1.- Promoció, difusió i recerca de la dona en l'esport.

2.- Formació esportiva.

3.- Desplaçaments de tècniques i jutgesses a competicions esportives.


4.- Noves contractacions de dones que siguin o hagin estat esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment.

Despeses subvencionables

No seran subvencionables les despeses o inversions expressament exclosos a la Guia de Pressupostació i Justificació del CSD vigent per a l'exercici corresponent.

Tampoc seran subvencionables les despeses corresponents a:
Qualsevol tipus de material.
Administració o gestió federativa.
Sous i salaris, a excepció de les sol·licituds presentades en base al que disposa l' apartat Primero.4, noves contractacions d'esportistes que disposin o hagin disposat de la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

Dotació pressupostària

L'import màxim de les subvencions que es podrà concedir amb càrrec a la present convocatòria és de 404.000,00 €

Lloc de presentació

La presentació de manera telemàtica es durà a terme remetent el corresponent formulari normalitzat, i els seus annexos, a la seu electrònica del Consell Superior d'Esports, accessible a l'adreça electrònica: https://sede.csd.gob.es.

Termini de presentació

Quinze dies comptats a partir del següent a la publicació en el B.O.E. l'extracte de la Resolució de convocatòria.

Normativa

  • Convocatòria
  • Extracte de la Segona Convocatòria (BOE 174 de 22.7.2017)
  • Correcció d'errades en Bases reguladores (BOE 314 de 31.12.2012)
  • Bases reguladores (BOE 301 de 15.12.2012)