Butlletí de Subvencions del Consell Comarcal del Gironès
 
 

Subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda (Convocatòria)

Organisme atorgant Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
Objecte Obrir la convocatòria per la concessió de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.
Beneficiaris Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:
Tallers mecànics.
Serveis fotogràfics.
Copisteries i arts gràfiques.
Serveis de reparacions.
Agències de viatges detallistes.
Tintoreria i bugaderies.
Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
Bars i restaurants.
Serveis de menjar preparat i càtering.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015). S'exclou expressament l'artesania alimentària.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l'equipament de la persona.
Accions subvencionables Programes:

1. Programa per la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya.

2. Programa per a la transformació digital.

3. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

4. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans
Despeses subvencionables Annex 2 de les Bases.
Requisits Els/les beneficiaris/àries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es detallen a continuació han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.
Termini de realització El període d'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2017.
Dotació pressupostària 3.500.000,00 euros
Quantia La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.
Lloc de presentació Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 18 de setembre de 2017 i acaba el dia 18 d'octubre de 2017, a excepció del programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, que es podran presentar fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa (1.000.000,00 euros de la partida D/770.0001/641), amb el límit màxim del 31 de desembre de 2017.
Normativa
 • Correcció d'errades (DOGC núm. 7454 - 14/09/2017)
 • Convocatòria (DOGC núm. 7449 - 06/09/2017)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 7419 - 25/07/2017)
 •  
  © 2013 Consell Comarcal del Gironès
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.