Butlletí de Subvencions del Consell Comarcal del Gironès
 
 

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, per a l'any 2017 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Objecte Obrir la convocatòria per a l'any 2017 dels ajuts a la contractació per fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d'atur majors de 45 anys.
Beneficiaris Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal. .
Accions subvencionables Són subvencionables els contractes laborals que compleixin els requisits següents:

a) Efectuats per les persones físiques o jurídiques previstes a la base 2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre amb persones treballadores majors de 45 anys, amb 6 mesos continuats en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la data immediatament anterior a la data de signatura del contracte, i que realitzin la seva activitat en un centre de treball de Catalunya.

b) Que tinguin una durada de 12 o 6 mesos i una jornada des del 50% fins el 100%.

c) Hi consti expressament el salari brut anual, la jornada expressada en percentatge i la data de fi de contracte.

d) En cas que es sol·liciti la subvenció prevista per a contractes amb persones amb discapacitat igual o superior al 33%, hi consti l’autorització de la persona treballadora al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per comprovar per mitjans electrònics el grau de discapacitat declarat pel Departament de Benestar i Família, en cas contrari, s’haurà de lliurar el certificat o document oficial que acrediti el reconeixement del grau de discapacitat.

També seran subvencionables, per una vegada, les pròrrogues dels contractes subvencionats, de 6 mesos de durada, que reuneixin les requisits anteriors excepte la condició d’atur i inscripció com a demandant d’ocupació de la persona contractada. La durada màxima subvencionable d’un contracte, inclosa la pròrroga, és de 12 mesos; tret que es tracti de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser de 18 mesos.
Requisits Les persones físiques i jurídiques sol·licitants hauran de complir, entre altres, els requisits següents:

a) Incrementar amb el contracte de treball pel qual es sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, de la seva discapacitat, de la seva jubilació per edat, de la seva reducció voluntària del temps de treball o per acomiadament disciplinari procedent.

b) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de persones treballadores de l'entitat
Termini de realització Els ajuts a la contractació subvencionables previstos a la present convocatòria es correspondran a contractes subscrits, com a màxim, dos mesos abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció.
Dotació pressupostària L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.651.825,23 euros.
Quantia La quantia de la subvenció serà la que es detalla en les taules de l'ordre publicada (Base 3).

La subvenció no podrà superar el 50% del cost de la contractació objecte de l’ajut, o el 75% quan es tracti de la contractació d’una persona amb discapacitat igual o superior al 33%. S’entén per cost de la contractació l’import corresponent al cost salarial brut, la indemnització per fi de contracte i la cotització a la Seguretat Social.
Lloc de presentació Les persones que presentin les sol·licituds s’han d’autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 15 de novembre de 2017.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 7447 - 04/09/2017)
 • Modificacions (DOGC núm. 7418 - 24/7/2017)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 6973 - 9/10/2015)
 •  
  © 2013 Consell Comarcal del Gironès
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.