Ajuts en espècie, en la modalitat d'assessorament individualitzat i suport tècnic dins del marc del servei d'assessorament per a la millora de la participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I TRANSPARÈNCIA

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en espècie per entitats sense ànim de lucre de Catalunya dins del marc del servei de millora de la participació interna a les entitats sense ànim de lucre de Catalunya.

Beneficiaris

Es poden beneficiar d'aquests ajuts les entitats sense ànim de lucre, dins de l'àmbit territorial de Catalunya i que a la data de la sol·licitud reuneixin els següents requisits:

1 Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el Registre General de Dret i Entitats Jurídiques del departament de Justícia o en el registre corresponent abans de la publicació d'aquestes bases.

2 Tenir la seu social a Catalunya.

3 No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics, o bé haver-ne estat objecte i haver prescrit la sanció.

Accions subvencionables

L'objecte d'aquests ajuts en espècie és la prestació d'un servei personalitzat d'assessorament i suport tècnic a les entitats beneficiàries per la millora de la seva participació interna.

Termini de realització

El període d'execució de les actuacions subvencionables serà des de l'endemà de la resolució de concessió dels ajuts fins al 30 de novembre de l'any de la convocatòria.

Quantia

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són en espècie. Les entitats beneficiàries no tindran dret a reclamar cap aportació econòmica.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar preferentment per mitjans telemàtics mitjançant Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), accessible des la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (seu.gencat.cat) o presencialment al Registre de la Subdirecció General de Qualitat Democràtica.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà el que s'estableixi a la Resolució de convocatòria corresponent.

Normativa

  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 7750 de 19.11.2018)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7343 - 04/04/2017)
  • Observacions

    Pendent de convocatòria