Butlletí de Subvencions del Consell Comarcal del Gironès
 
 

Ajuts a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat, corresponents a l'any 2017 (Convocatòria)

Organisme atorgant MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Objecte Es convoca per a l'any 2017 la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions públiques destinades a l'elaboració i implantació d'un pla d'igualtat en les petites i mitjanes empreses i entitats d'entre 30 i 250 persones treballadores, que per primera vegada elaborin i implantin plans d'igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes, i a eliminar la discriminació per raó de sexe,.

La concessió de les subvencions regulades en aquesta Resolució tenen com a objecte l'elaboració i implantació d'un pla d'igualtat tendent a assolir en l'empresa la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe en les petites i mitjanes empreses i altres entitats.
Beneficiaris Seran empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d'entre 30 i 250 treballadores i treballadors que, en l'àmbit de les relacions laborals, adoptin per primera vegada un pla d'igualtat tendent a assolir en la seva organització la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.
Accions subvencionables A l'efecte de sol·licitud, concessió i justificació d'aquestes subvencions, els plans d'igualtat que es presentin hauran d'impulsar principalment accions en relació amb les àrees de treball que s'especifiquen a continuació: a) Àrea d'accés a l'ocupació: Igualtat d'oportunitats en l'accés a qualsevol lloc de treball dins de l'organització. Es poden contemplar aspectes com la realització de processos de selecció no discriminatoris, accions encaminades a facilitar la incorporació de dones en llocs en els que es troba subrepresentades, programes de formació i sensibilització en igualtat específics per als departaments de selecció i reclutament, o altres aspectes que afavoreixin la igualtat en l'accés a l'ocupació.

b) Àrea de condicions de treball: Classificació professional, igualtat en matèria retributiva, tipologia de contracte, presència de dones en càrrecs de responsabilitat.

c) Àrea de promoció professional i formació: Regles d'ascens basades en criteris que no portin a situacions de discriminació en funció del sexe. Capacitació específica per a dones que els permeti ocupar llocs de major responsabilitat o accedir a llocs de treball en què estiguin subrepresentades. Accions de formació i sensibilització en igualtat de oportunitats i no discriminació entre dones i homes, adreçades al personal de l'entitat.

d) Àrea d'ordenació del temps de treball: Mesures d'adaptació de la jornada per afavorir, en termes d'igualtat entre dones i homes, actuacions com la flexibilització d'horaris de treball, l'adopció de mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i de coresponsabilitat. Les accions a implantar hauran de suposar una millora o ampliació dels drets o condicions de conciliació i coresponsabilitat establertes per la llei o el conveni col·lectiu d'aplicació.

e) Àrea de prevenció i actuació davant l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. Com ara elaborar i aprovar un protocol davant l'assetjament sexual i per raó de sexe, negociat amb la representació legal de la plantilla; i la difusió de codis de bones pràctiques.

f) Ús no discriminatori del llenguatge, la comunicació i la publicitat. es podran emprendre accions dirigides a la política d'imatge de l'empresa, el ús del llenguatge i la publicitat no sexista que contribueixin a l'eliminació i prevenció de les situacions de discriminació.
Despeses subvencionables 1. Cost derivat de l'elaboració del diagnòstic de la situació de l'entitat en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

2. Despeses derivades de l'elaboració del pla d'igualtat.

3. Despeses derivades de la implantació de la primera fase d'aplicació de les mesures establertes en el pla d'igualtat, com ara els derivats de campanyes de sensibilització interna i / o externa, accions de formació i noves contractacions relacionades amb el pla d'igualtat .
Termini de realització El termini per a la realització de les activitats subvencionades serà el comprès entre la data de la resolució de concessió i el 31 d'agost de 2018.
Dotació pressupostària La quantia a satisfer durant l'exercici de 2017, és de 808.518,75 euros, que es correspon amb el 65% del total de l'import de les ubvenciones a concedir en aquesta convocatòria. La quantitat a pagar durant el exercici de 2018, és de 435.356,25 euros, corresponent al restant 35% del import de les subvencions concedides en aquesta convocatòria.
Quantia La quantia màxima de la subvenció serà 9.000 euros per a cada entitat subvencionada.
El criteri per a la seva determinació ve donat tant per la puntuació obtinguda del projecte a subvencionar, d'acord amb l'apartat vuitè, com pel nombre de persones que conformen la plantilla de l'entitat sol·licitant. En el següent quadre de doble entrada s'especifica com es determina la quantia de la subvenció a atorgar.
Lloc de presentació 1.- Presentació de la sol·licitud per entitat jurídica:
Les sol·licituds, dirigides a la Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, es presentaran, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 de octubre, per via electrònica, mitjançant l'emplenament del formulari“Convocatoria de ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad”, accessible a la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (https://sede.msssi.gob.es).

2.- Presentació de la sol·licitud per persona física en la seva condició d'empresa individual.
Les empreses que siguin persones físiques podran presentar la seva sol·licitud i la resta de documentació exigida, bé de forma electrònica a través de la seu electrònica o de forma presencial, utilitzant el model disponible a www.msssi.es, en qualsevol dels llocs a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
Termini de presentació Quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte al BOE.
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de la Convocatòria (BOE 126 de 27.5.2017)
 • Bases reguladores (BOE 154 de 28.6.2013)
 • Observacions Només s'atorgarà una única ajuda per a cada entitat.
   
  © 2013 Consell Comarcal del Gironès
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.