Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2017 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per a la concessió d'ajuts per a la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2017.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. En el cas previst a l'article 19.2.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, també podran ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels habitatges.

Accions subvencionables

Són subvencionables les obres de rehabilitació que tenen com a finalitat la conservació, la millora de la qualitat i la sostenibilitat, i l'accessibilitat de l'edifici, segons les especificacions tècniques descrites a l'annex 3.

1- Les obres de conservació dels edificis que disposin d'un informe d'inspecció tècnica de l'edifici d'habitatges (IITE), que qualifiqui les deficiències detectades d'importants o greus o molt greus dels seus elements comuns, descrites a l'article 20.1 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril

2- Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici, descrites a l'article 20.2 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril.

3- Actuacions per realitzar els ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat, descrites a l'article 20.3 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril. Es consideren actuacions per realitzar els ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent.

Requisits

Els edificis de tipologia residencial col·lectiva han de complir els requisits següents:

a) Han d'haver estat construïts i acabats abans de l'any 1981.

b) Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d'ús diferent al d'habitatge.

c) Com a mínim, el 70% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.

Excepcionalment, s'admetran sol·licituds per a edificis, que sense complir les condicions anteriors:
—Presentin greus danys estructurals o d'altre tipus que justifiquin la seva inclusió en el Programa.
—Siguin edificis amb destí íntegre a lloguer, durant almenys 10 anys a comptar de la recepció de la subvenció.

Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. No obstant això, s'admeten excepcionalment edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixi un dels supòsits de l'article 4.3 de les bases.

En el cas d'edificis declarats béns d'interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins de conjunts historicoartístics, els serà d'aplicació el que disposa l'article 20.1.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril.

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica, d'acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.

Característiques

D'acord amb l'apartat 1.1.d.1) de l'annex 2 de la Resolució GAH/904/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial, el període impositiu que s'ha d'acreditar és el següent:

a) per a les sol·licituds presentades abans del 30 de juny de 2017, els ingressos corresponents a l'exercici 2015.

b) per a les sol·licituds presentades a partir de l'1 de juliol de 2017, els ingressos corresponents a l'exercici 2016.

Durada

El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti en el certificat d'inici de les obres de rehabilitació. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 habitatges o més.

Termini de realització

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Dotació pressupostària

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 5.468.142 euros.

La dotació es distribueix de la manera següent:
a) Sol·licituds amb concurrència pública competitiva: 1.000.000 euros.
b) Sol·licituds amb concurrència pública no competitiva: 4.468.142 euros.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

La quantia màxima de la subvenció per edifici no pot superar l'import que resulta de multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100m2 de superfície útil de local que participi en les despeses de les actuacions o 12.100 euros quan es tracti d'edificis declarats bens d'interès cultural, catalogats o que tinguin la protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanístic corresponent.

L'import de la subvenció es calcula d'acord a l'article 7.3 de les bases.

La quantia màxima de les subvencions per edifici no pot superar el 35% del cost subvencionable de l'actuació. No obstant això, i de manera excepcional en el cas d'actuacions per a la realització d'ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i només per a aquest concepte, es pot arribar fins al 50%.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signades per les persones sol·licitants, amb la documentació detallada a l'annex 2 de les bases, i es poden presentar en les adreces de les oficines locals d'habitatge que s'indiquen a l'annex 4 de les bases.

Termini de presentació

S'estableixen els terminis següents:

a) Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública competitiva per a actuacions descrites a la base 10.1, el termini de presentació s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2017.

b) Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública no competitiva per a actuacions descrites a la base 10.2, el termini de presentació s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de juliol de 2017.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 7371 - 17/05/2017)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7359 - 28/04/2017)
  • Observacions

    S'exclouen d'aquesta convocatòria les actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases i les convocatòries aprovades pels consorcis d'habitatge respectius.