Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT) (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions dels ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT).

Atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s'hagin defensat durant l'any que fixi la convocatòria, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral i al tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.

S'entén per tesi doctoral en català la que es pugui incloure en algun dels casos següents:

a) Tesis íntegrament escrites en català.

b) Tesis desenvolupades amb l'obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en català i en una altra llengua oficial de la Unió Europea.

c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions en què les parts o els capítols que no siguin publicacions estiguin escrits en català.

Beneficiaris

Es poden beneficiar d'aquests ajuts les persones sol·licitants que hagin defensat la tesi durant l'any que fixi la convocatòria, que hagin obtingut el títol de doctor o doctora en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català d'acord amb la base 1.

Requisits

D'acord amb les bases 1 i 2.1 de l'annex de la Resolució EMC/955/2017, de 27 d'abril, les tesis s'han d'haver defensat durant l'any 2016.

D'acord amb la base 2.2 de l'annex de la Resolució EMC/955/2017, de 27 d'abril, les tesis s'han d'incorporar i han de ser accessibles en línia al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), abans del 31 de desembre de l'any 2017.

Dotació pressupostària

L'import global és de 80.000,00 euros.

Quantia

L'import de l'ajut serà com a màxim de 500,00 (cinc-cents) euros, en funció del nombre de persones beneficiàries i de la disponibilitat pressupostària (prorrateig), i està destinat a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral i al tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.

Lloc de presentació

Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada per via electrònica per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (), seguint les instruccions que s'hi preveuen.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC fins al 4 de juliol de 2017.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 7370 - 16/05/2017)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7365 - 09/05/2017)