Subvencions a la producció editorial en català i en occità (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les empreses editores en català o occità per tal de garantir la producció i diversificació editorial en aquestes llengües.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses i entitats editorials sense ànim de lucre privades.

Despeses subvencionables

No es consideren despeses subvencionables les de promoció. Tampoc són subvencionables les despeses de coordinació de l’edició que superin el 10% del cost del projecte.

Requisits

a) Els llibres s’han d’haver publicat en el període que determini la convocatòria corresponent.

b) L’editorial ha d’haver publicat un mínim de deu títols l’any anterior al de concessió de la subvenció. En el cas d’empreses editorials de nova creació és suficient haver publicat un mínim de 10 títols l’any de concessió de la subvenció.
Als efectes d’aquestes bases es considera empresa editorial de nova creació aquella que s’hagi constituït en l’any de concessió de la subvenció o en l’any anterior al de la concessió de la subvenció.
Es poden establir excepcions a aquesta regla a aquelles editorials que ho mereixen per la importància del catàleg i per la vàlua del programa editorial, d’acord amb la valoració efectuada per la comissió de seguiment que es descriu a la base 10.

c) Per a obres en català, els tiratges han de ser d’un mínim de 600 exemplars i d’un màxim de 2.000 exemplars. Les obres en occità han de tenir un tiratge mínim de 300 i un màxim de 1.500 exemplars. En tots dos supòsits, un cop deduïts els exemplars no venals, d’acord amb el contracte amb la persona responsable de l’autoria.

d) Els textos en català han d’estar redactats d’acord amb les normatives que estableix l’Institut d’Estudis Catalans. Els textos en occità han d’estar redactats d’acord amb la Gramatica occitana de Loís Alibèrt. Els textos en la variant aranesa han d’estar redactats d’acord amb les Normes ortografiques der aranés, text aprovat en ple del Conselh Generau d’Aran el 5 d’octubre de 1999.

e) Els llibres han de tenir un preu de venda al públic no superior a 30 euros, IVA exclòs. L’editor ha de mantenir aquest preu, com a mínim, durant 6 mesos a partir de la publicació del llibre. En aquells casos en què cada volum no es pugui adquirir separadament, es considera com a preu de venda el que s’hagi fixat per al conjunt de llibres de què consti una mateixa obra.

f) El text ha de ser d’un mínim de 50 pàgines de 2.100 espais, exceptuant-ne els llibres infantils, els de poesia, les obres de teatre, els còmics, les novel·les gràfiques, els cançoners i els llibres d’autors clàssics o obres clàssiques. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per cançoner aquell llibre de cançons que inclou el text de la cançó i la partitura. S’entén per autors clàssics aquells que són els màxims representants d’una època o d’un gènere. Per obra clàssica s’entén l’obra feta per aquests autors o que de forma general es considera com a part del cànon o com a model de referència. En el cas de llibres amb mapes complementaris editats conjuntament amb aquests, el text ha de ser d’un mínim de 32 pagines de 1.615 espais.

g) La comercialització dels llibres en català ha d’efectuar-se en un mínim de 10 punts de venda, a través dels canals habituals de venda de llibres, incloses sempre les llibreries.

h) El llibre no ha d’haver estat publicat en català o occità en els darrers 10 anys, encara que es tracti d’una nova traducció.

i) En el cas d’edició de traduccions, sempre que siguin publicades per una mateixa empresa o grup editorial, cal que les edicions en català o en occità siguin anteriors o simultànies a la castellana, en cas que n’hi hagi.

j) A la pàgina de crèdits de tots els exemplars han de constar els números de l’ISBN, el mes i l’any de l’edició. També ha de constar el número de dipòsit legal.

k) El nombre de títols que una editorial pot presentar per optar als ajuts per a l’edició de llibres previstos en aquestes bases no pot ser superior al 60% dels títols publicats en català o occità per l’empresa sol·licitant en l’any anterior al de concessió de la subvenció, exclòs del còmput el llibre d’ensenyament tal com el defineix la lletra a) de la base 4.

Termini de realització

El període de publicació dels llibres és de l'1 de desembre de 2015 al 31 d'octubre de 2016.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 700.000 euros.

Quantia

L’import de la subvenció, que no pot superar el 30% del cost de producció de cada títol, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros, és el que resulti de l’aplicació de la fórmula següent:

- Per a llibres en català:
50% del preu de venda al públic, IVA exclòs, de cada títol publicat x 225.

- Per a llibres en occità:
25% del preu de venda al públic, IVA exclòs, de cada títol publicat x 150.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d'altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

Els terminis per presentar sol·licituds són els següents:

Per a llibres publicats de l'1 de desembre de 2015 al 30 juny de 2016, el termini de presentació de sol·licituds és del 5 al 28 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

Per a llibres publicats de l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2016, el termini de presentació de sol·licituds és del 4 d'octubre al 2 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)
  • Modificació (DOGC núm. 7014 - 09/12/2015)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 6782 - 05/01/2015)