Subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com per fer-ne promoció i difusió (Modificació de dotació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Modificar la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió, que queda fixada en un màxim de 425.000,00 euros, distribuïts de la manera següent:

a) Modalitat de festivals, mostres i cicles audiovisuals d'interès industrial i alt impacte de públic i sectorial (base 1.1.a): 200.000,00 euros, dels quals 160.344,00 euros es financen amb càrrec a la partida 470.0001, i 39.656,00 euros, amb càrrec a la partida 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals prorrogat per a l'exercici 2016.

b) Modalitat de festivals, mostres i cicles audiovisuals d'interès cultural específic (base 1.1.b): 190.000,00 euros, dels quals 19.092,00 euros es financen amb càrrec a la partida 460.0001; 156.088,80 euros, amb càrrec a la partida 482.0001, i 14.819,20 euros, amb càrrec a la partida 481.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals prorrogat per a l'exercici 2016.

c) Modalitat de festivals, mostres i cicles audiovisuals que dinamitzin culturalment el territori (base 1.1.c): 35.000,00 euros, dels quals 4.480,00 euros es financen amb càrrec a la partida 460.0001; 4.615,78 euros, amb càrrec a la partida 470.0001, i 25.904,22 euros, amb càrrec a la partida 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals prorrogat per a l'exercici 2016.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7025 - 24/12/2015)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7025 - 24/12/2015)