Butlletí de Subvencions del Consell Comarcal del Gironès
 
 

Convocatòria de propostes - Suport a projectes de cooperació europea 2015 - EACEA 29/2015

Organisme atorgant COMISSIÓ EUROPEA
Objecte La convocatòria de propostes es basa en el Reglament nº 1295/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 2013.12.11, pel qual s'estableix el Programa Europa Creativa (2014-2020), en el successiu «el Reglament», i, en particular, en el capítol III del Reglament, articles 12 i 13, relatius a l'execució del subprograma Cultura
Beneficiaris Obert per a entitats legalment constituïdes.
Accions subvencionables - Promoure la mobilitat transnacional d'artistes i professionals per tal de permetre'ls cooperar en el pla internacional i donar un vessant internacional a les seves carreres professionals i activitats dins i fora de la Unió, sobre la base quan sigui possible d'estratègies a llarg termini, i promoure també la circulació transnacional d'obres culturals i creatives el seu objectiu sigui fomentar els intercanvis culturals, el diàleg intercultural i la comprensió de la diversitat cultural i la inclusió social;

- Reforçar el desenvolupament d'audiències com a mitjà per estimular l'interès i la millora de l'accés a les obres culturals i creatives europees i pel patrimoni cultural material i immaterial. L'objectiu que persegueix el desenvolupament d'audiències és ajudar els artistes i als professionals de la cultura europeus, així com a la seva obra, perquè arribin al major nombre possible de persones a tot Europa i millorar l'accés dels grups sub-representats a les obres culturals. Es pretén, així mateix, ajudar les organitzacions culturals a adaptar-se, amb mètodes nous i innovadors, a la necessitat de comprometre amb el públic, per retenir-ho, atreure, diversificar-(fins i tot arribant a públics no existents en l'actualitat), millorar l'experiència per el públic actual i futur i aprofundir en la relació amb ell.

- Reforçar la creativitat, els enfocaments innovadors de la creació i noves maneres de garantir els efectes indirectes en altres sectors. Desenvolupar i comprovar models nous i innovadors d'obtenció d'ingressos, gestió i màrqueting per als sectors culturals, en particular pel que fa a la transició a l'entorn digital. Cal prestar una atenció especial al suport a activitats que permetin als professionals de la cultura adquirir noves competències, o que tinguin una dimensió educativa, o que intentin reforçar el diàleg intercultural i la comprensió mútua entre persones de diferents cultures i orígens, o que es serveixin de la cultura per ajudar a lluitar contra qualsevol forma de discriminació.
Dotació pressupostària Pressupost global : 35,00 M€
Termini de presentació Fins al 7 d'octubre de 2015.
Normativa Convocatòria de propostes
 
© 2013 Consell Comarcal del Gironès
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.