Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans, per a l'any 2015 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats al territori de Catalunya, a les demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l’Ebre.

Beneficiaris

Poden accedir a les subvencions les persones físiques de 65 anys o més, que visquin als habitatges objecte de l’arranjament.

a) L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària.

b) La persona que viu a l’habitatge ha de tenir 65 anys o més i ha de complir alguna de les condicions següents:
b.1) No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
b.2) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.
b.3) La persona ha de viure a l’habitatge sola o amb una altra persona de 65 anys o més, o amb una altra persona en situació de dependència.

c) Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) com s’indica a l’annex 3.

d) Si la persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge és el propietari, no pot tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

e) Si la persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge és l’arrendatari, no pot tenir cap habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

f) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) No haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.

h) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Accions subvencionables

a) Manteniment de les condicions d’habitabilitat: actuacions destinades a la substitució de les obertures exteriors deteriorades per millorar l’eficiència energètica; actuacions per a la millora de l’aïllament tèrmic dels paraments massissos que conformen l’habitatge; actuacions destinades a aconseguir l’estanquitat de l’habitatge; actuacions d’adequació dels paviments per millorar-ne la seva capacitat lliscant i la substitució d’aparells sanitaris en mal estat.

b) Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament. Instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanquitat o de fugues en les instal·lacions, sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.

c) Adaptació interior per a la millora de l’accessibilitat

Requisits

Els habitatges objecte de les actuacions han de complir els requisits següents:

- Haver obtingut de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya o de les oficines locals d’habitatge col·laboradores un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.

- Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a la base 11.

- Les obres no poden estar iniciades abans de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.

- El pressupost de les obres d’arranjament subvencionables no pot superar l’import de 2.500 euros per habitatge.

Termini de realització

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de tres mesos des de la data de notificació de la resolució provisional de concessió de la subvenció.

Dotació pressupostària

L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquestes subvencios és d’1.500.000 euros.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció s’estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les obres d’arranjament de l’habitatge acreditades per la persona sol·licitant amb un límit de 2.500 euros per habitatge.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i la documentació que cal acompanyar es poden presentar en les adreces de les oficines locals d’habitatge que s’indiquen a l’annex 2.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 21 de novembre de 2015.

Normativa

Bases Reguladores i Convocatòria (DOGC núm. 6911 de 13/7/2015)

Observacions

L’àmbit territorial de les actuacions objecte d’aquesta convocatòria està constituït per les demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l’Ebre.