Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d’activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

Beneficiaris

Poden optar a aquesta línia de subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, així com les entitats privades sense finalitat de lucre amb domicili social a Catalunya.

Accions subvencionables

El projecte d'activitats pot incloure actuacions d'acord amb la tipologia següent:

a) Les activitats d'identificació, captació, assessorament i coordinació d'iniciatives i projectes d'interès etnològic, tant en l'àmbit territorial català com en l'àmbit temàtic específic de l'entitat.

b) Les activitats que estimulen i potencien la recerca etnològica a Catalunya o dins l'àmbit temàtic específic de l'entitat.

c) Les activitats i projectes que fomentin el treball en xarxa comú.

d) Les activitats de difusió del patrimoni etnològic.

Despeses subvencionables

Per a les entitats privades sense finalitat lucre, les despeses generals o indirectes que preveu la base general 5.5 són subvencionables fins al 40% del cost total del projecte i s'han d'acreditar a través dels justificants corresponents segons el compte justificatiu aplicable. Per a la resta de beneficiaris només es considera subvencionable fins a un 10% del cost total del projecte, d'acord amb la base general 5.5.

S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 5.3.

Requisits

Per poder optar a aquestes subvencions les persones sol·licitants han de tenir la condició de membres de la xarxa territorial de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.

En el cas de projectes que comportin recerca etnològica, aquesta s'ha de dur a terme d'acord amb els criteris marcats per la direcció general competent en matèria de cultura popular i tradicional que es poden consultar a http://bit.ly/1HUM046.

Dotació pressupostària

Serà la que es determini en la corresponent convocatòria.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció no pot superar el 70% del cost subvencionable del projecte.

Termini de presentació

Estarà determinada en la corresponent convocatòria.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7051 - 03/02/2016)

Observacions

Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.