Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d'activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i l'associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.

Accions subvencionables

a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.

b) Les representacions no professionals de teatre popular català.

c) La restauració d'elements d'imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.

d) Commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.

e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

Despeses subvencionables

Les entitats privades que gestionin directament equipaments culturals poden imputar a l'activitat subvencionada costos generals o indirectes amb un límit del 30% del cost total del projecte, i s'acrediten d'acord amb la base general 5.5. Les corporacions locals o ens que en depenen poden imputar costos generals o indirectes amb el límit del 10% que estableix la base general 5.5.

S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 5.3.

Dotació pressupostària

Serà la que es determini en la corresponent convocatòria.

Quantia

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

Termini de presentació

Estarà determinada en la corresponent convocatòria.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7051 - 03/02/2016)

Observacions

Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.