Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o l'aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions que preveu la base 2.

b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.


Als efectes d'aquestes bases es consideren activitats formatives els cursos, els campus d'estiu, els seminaris o els tallers, que tinguin un mínim de 20 hores lectives durant l'any natural de la convocatòria.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per campus d'estiu aquelles activitats formatives adreçades a adults o majors de 16 anys, de caràcter presencial, no relacionades amb la preparació de proves per obtenir qualsevol tipus de titulació oficial, i organitzades entre els mesos de juny i setembre.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, que facin activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

Les corporacions locals i ens que en depenen únicament poden optar a la modalitat a) de la base 1.1 (activitats formatives).

Accions subvencionables

Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:
a) Els congressos, els simposis i les colònies infantils.
b) Qualsevol inversió.

Despeses subvencionables

En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, es consideren despeses subvencionables els costos de professorat, de material docent i de difusió, així com el lloguer dels equips (inclosos els instruments musicals) necessaris per fer l'activitat formativa.

En el cas de la modalitat b) de la base 1.1, es consideren despeses subvencionables les relatives a les tasques de catalogació, classificació i indexació, digitalització i difusió dels fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional, així com l'adquisició dels materials fungibles necessaris per a la seva preservació.

Dotació pressupostària

Serà la que es determini en la corresponent convocatòria.

Quantia

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

Termini de presentació

Estarà determinada en la corresponent convocatòria.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7051 - 03/02/2016)

Observacions

Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.