Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya.

Accions subvencionables

Als efectes d'aquesta línia de subvencions es consideren festivals de cultura popular i tradicional el conjunt d'activitats artístiques o culturals no professionals organitzades en una mateixa població o àmbit geogràfic i durant un període de temps determinat, relacionades amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural. Així mateix es consideren trobades nacionals les concentracions territorials d'entitats i grups del mateix àmbit associatiu festiu de cultura popular i tradicional catalana.

Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:
a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d'arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d'un contracte programa o d'un conveni.
b) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.
c) Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
d) L'adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l'entitat.
e) Els projectes que no utilitzin el català o l'aranès en la difusió de les seves activitats.
f) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

Despeses subvencionables

Les fundacions i les associacions poden imputar a l'activitat subvencionada costos generals o indirectes amb un límit del 30% del cost total del projecte, i els han d'acreditar d'acord amb la base general 5.5. Les corporacions locals o ens que en depenen poden imputar costos generals o indirectes amb el límit del 10% que estableix la base general 5.5.

S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 5.3.

Dotació pressupostària

Serà la que es determini en la corresponent convocatòria.

Quantia

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

Termini de presentació

Estarà determinada en la corresponent convocatòria.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7051 - 03/02/2016)

Observacions

Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.