Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és donar suport econòmic a entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.

Despeses subvencionables

Aquestes subvencions són exclusivament per a despeses de desplaçament i allotjament dels participants, incloent-hi el transport de la càrrega d'elements, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l'activitat programada.

Dotació pressupostària

Serà la que es determini en la corresponent convocatòria.

Quantia

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

Termini de presentació

Estarà determinada en la corresponent convocatòria.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7051 - 03/02/2016)

Observacions

Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.