Subvencions per a la producció i l'edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la producció i l'edició de llibres en llengua catalana o aranesa i de fonogrames, relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana o del patrimoni etnològic de Catalunya.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

Accions subvencionables

a) Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.

b) Producció i edició de fonogrames.

L'edició dels llibres i els fonogrames es pot fer en suport físic —paper o disc compacte (CD)— o en format digital.

Despeses subvencionables

- No es consideren despeses subvencionables les despeses de promoció.

- S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 5.3.

Requisits

Respecte a la modalitat a de la base 1.2:
a) Han de ser primeres edicions, o bé reedicions de títols l'edició anterior dels quals dati de més de 10 anys.
b) Tots els exemplars de l'obra han de disposar dels números del dipòsit legal i de l'ISBN (si escau).
c) L'obra ha d'estar redactada, com a mínim, en català o aranès. En el cas d'utilitzar altres llengües, la llengua catalana o l'aranesa han d'ocupar, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s'hi puguin emprar.

Respecte a la modalitat b de la base 1.2, la documentació informativa que s'adjunta al fonograma i la presentació tipogràfica han de ser, com a mínim, en català o en aranès.

Dotació pressupostària

Serà la que es determini en la corresponent convocatòria.

Quantia

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

Termini de presentació

Estarà determinada en la corresponent convocatòria.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7051 - 03/02/2016)

Observacions

Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.