Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és promoure les activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana organitzades o impulsades per federacions.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les federacions amb domicili social a Catalunya.

Accions subvencionables

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Activitats organitzades directament per federacions.

b) Activitats impulsades per federacions, però efectuades per associacions membres de la federació impulsora.


Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:
a) Les activitats esportives.
b) Les programacions artístiques en què participin principalment artistes professionals.
c) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.
d) Les activitats adreçades a la promoció comercial d'empreses o grups d'empreses.
e) L'adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni de l'entitat.
f) Els projectes que no utilitzin el català o l'aranès en la difusió de les seves activitats.
g) Les festes majors i altres festes tradicionals de caràcter local.
h) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

Despeses subvencionables

Les federacions poden imputar a l’activitat subvencionada costos generals o indirectes amb un límit del 30% del cost total del projecte, els quals s’acrediten d’acord amb la base general 5.5.

S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 5.3.

Dotació pressupostària

Serà la que es determini en la corresponent convocatòria.

Termini de presentació

Estarà determinada en la corresponent convocatòria.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7051 - 03/02/2016)

Observacions

Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.