Subvencionsper a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles d'arrel tradicional i a l'organització d'exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

Accions subvencionables

a) La producció d'espectacles inèdits d'arrel tradicional.

b) La producció d'exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

Despeses subvencionables

a) Pel que fa a la producció d’espectacles:
- L’obra (guió, adaptació, etc.).
- La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc.).
- La direcció.
- La coreografia.
- L’escenografia.
- El disseny tècnic (llum, so, gràfic).
- La compra, la confecció o el lloguer de vestuari directament relacionat amb l’espectacle objecte de subvenció.
- La producció de material sonor i audiovisual, sempre que sigui necessari per al procés creatiu de l’espectacle.

b) Pel que fa a la producció d’exposicions:
- Comissariat.
- Projecte de l’exposició.
- Elaboració dels textos de l’exposició.
- Disseny i construcció dels elements expositius.
- Producció i digitalització de materials sonors i audiovisuals que formin part de l’exposició.
- Realització del catàleg.
- Activitats complementàries a l’activitat principal com tallers, xerrades, conferències, etc. que tinguin per objecte la dinamització de l’exposició, incloses les de difusió i comunicació.

Dotació pressupostària

Serà la que es determini en la corresponent convocatòria.

Quantia

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

Termini de presentació

Estarà determinada en la corresponent convocatòria.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7051 - 03/02/2016)

Observacions

Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.