Subvencions per a la promoció de la música (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música.

L’objecte de les bases és donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la recerca, la formació, la producció, les publicacions i el projectes globals.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.

No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

Accions subvencionables

a) Suport a la formació
- Suport a l’organització d’activitats de formació i de perfeccionament en format de seminaris, jornades, tallers i cursos.
- En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general.
- Les activitats de formació han de ser de pagament.

b) Suport a la producció
- Suport per a la producció musical d’especial interès cultural. Són subvencions per a la producció i estrena d’un únic concert o òpera, dins del període subvencionable.
- No s’inclouen els concerts posteriors a l’estrena.

c) Suport a publicacions
- Suport per a publicacions de difusió de la música, físiques o digitals, destinades als professionals del sector.
- No es consideren objecte d’aquesta modalitat les publicacions periòdiques, ni els webs corporatius dels sol·licitants. Se n'exclouen les pàgines web de promoció de grups musicals i artistes individuals, i el material didàctic.

d) Suport a projectes globals
- Suport a projectes de promoció de la música que poden incloure indistintament activitats relacionades amb els àmbits següents: recerca, formació, producció i exhibició.
- Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un programa d’activitats que es desenvolupi de forma regular i estable dins del període subvencionable, i que contingui, com a mínim, dos dels àmbits descrits anteriorment.

Despeses subvencionables

a) Despeses del personal artístic contractat, segons l’objecte del projecte (entre d’altres: professorat, conferenciants, ponents, jurats, músics, solistes, directors artístics, compositors, llibretistes, dissenyadors).

b) Despeses de l’equip directiu i de gestió, imputables a l’activitat objecte de la sol·licitud.

c) Despeses de producció: serveis tècnics professionals de so i il·luminació; lloguer d’espais on portar a terme l’activitat; lloguer d’espai d’assaig; lloguer de vestuari, quan es tracti de música escenificada; lloguer de partitures, instruments i altres elements imprescindibles per a la realització de l’activitat. També són subvencionables les tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.

d) Despeses de difusió. Es computa la publicitat i promoció de l’activitat (anuncis, programes, cartells, publicacions, etc.) i les despeses de pàgines web i desenvolupament d’aplicacions (noves tecnologies), sempre que no es tracti de l’adquisició de maquinari ni programari.

Requisits

a) Els sol·licitants han d’acreditar un mínim d’un any de trajectòria en l’àmbit de la música per poder optar a les modalitats a) (suport a la formació), b) (suport a la producció) o c) (suport a publicacions) de la base 1.2.

b) Els sol·licitants han d’acreditar un mínim de dos anys de trajectòria en l’àmbit de la música per poder optar a la modalitat d) (suport a projectes globals) de la base 1.2.

c) L’activitat s’ha de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya i, en el cas de la modalitat c) (suport a publicacions) de la base 1.2, ha de ser, com a mínim, en llengua catalana.

Termini de realització

Les activitats s’han de dur a terme entre l’1 de novembre de l’any anterior de la concessió de la subvenció i el 15 de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és 560.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d'altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 29 de febrer al 17 de març de 2016, ambdós inclosos.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 7025 - 24/12/2015)
  • Bases específiques (DOGC núm. 7014 - 09/12/2015)