Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística de la programació realitzada de música en viu de caràcter professional, en les modalitats següents:

a) Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.
b) Programació de música en viu (que pot ser, entre d’altres: festivals, cicles, temporades i programació estable de sales) realitzada per empreses o entitats privades.

Beneficiaris

1. Per a la modalitat a) de la base 1.1 (festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen) únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

2. Per a la modalitat b) de la base 1.1 (programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades) poden optar a les subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, o les entitats privades sense ànim de lucre.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables únicament els caixets dels intèrprets amb un màxim de 30.000 euros per concert.

Requisits

a) La persona sol·licitant ha de complir amb el Codi de bones pràctiques en l’àmbit de la creació i de la interpretació musicals, disponible a través de l’adreça d’Internet: http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, passatge de la Banca, 1-3, 2a planta, 08002 Barcelona.

b) El període total per dur a terme la programació de música en viu és el que determini la convocatòria corresponent.

c) Les programacions han d’incloure un mínim de 4 concerts.

d) Els concerts han d’estar finalitzats en el moment de presentar la sol·licitud.

e) Les activitats s’han de dur a terme a Catalunya.

f) Els ajuntaments i ens que ens depenen no poden incloure més d’un festival en una mateixa sol·licitud.

Termini de realització

L'activitat s'ha d'haver iniciat a partir de l'1 de juny de 2014, i ha d'haver finalitzat entre l'1 d'octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2015.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és d'1.000.000,00 d'euros

Quantia

L’import de la subvenció es determina prenent com a base el total de les despeses subvencionables, amb un límit de 30.000 euros per concert.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d'altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 16 de febrer al 8 de març de 2016, ambdós inclosos.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7025 - 24/12/2015)
  • Bases específiques (DOGC núm. 6832 - 17/03/2015)