Subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats de les formacions musicals estables.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionen formacions musicals incloses en la tipologia següent:

a) Orquestres simfòniques professionals.
b) Orquestres de cambra professionals.
c) Formacions professionals especialitzades en música clàssica contemporània.
d) Formacions professionals especialitzades en música antiga amb instruments originals.
e) Big bands de jazz professionals.
f) Cobles professionals en format concert.
g) Agrupacions corals que actuen habitualment en els circuits professionals o que són regularment contractades per orquestres professionals.

Despeses subvencionables

a) Despeses del personal artístic i dels serveis artístics contractats, imputable a l’activitat objecte de la sol·licitud (músics, solistes, director artístic, etc.).

b) Despeses de l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial imputable a l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les retribucions brutes del personal laboral contractat pel sol·licitant i les despeses de Seguretat Social.

També se subvencionaran les despeses per serveis de direcció, gestió, administració o comercials que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats. No són subvencionables les dietes del personal al marge d’aquelles que es trobin incloses en les nòmines o les minutes/factures de serveis. Tampoc són subvencionables les quantitats en concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments.

c) Despeses de producció de l’activitat objecte de la sol·licitud.

d) Despeses de difusió de l’activitat objecte de la sol·licitud.

e) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe d’auditoria, d’acord amb les bases generals 5.5 i 16.3.

Requisits

a) Complir amb el Codi de bones pràctiques en l’àmbit de la creació i de la interpretació musicals, disponible a través de l’adreça d’Internet: http://www.gencat.cat/cultura/icic i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, passatge de la Banca 1-3, 08002 Barcelona.

b) Dur a terme l’activitat en la temporada que s’estén entre l’1 de setembre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any de concessió de la subvenció.

c) Fer un mínim de 10 concerts per temporada oberts al públic. Queden exclosos els concerts que se celebrin en el marc d’actes privats, presentacions comercials, participació en lliurament de premis o actes commemoratius i els concerts d’orquestres joves vinculades.

d) Han d’intervenir en els concerts un nombre mínim de 7 intèrprets per actuació, excepte per a les tipologies c) i d) de la base 2.1, en les que el nombre mínim d’intèrprets ha de ser de 5.

e) Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades anteriors a la presentació de la sol·licitud.

f) Tenir dret a obtenir una subvenció per un import mínim de 4.000,00 euros després d’aplicar el sistema de determinació de la quantia que preveu la base 7.

g) Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.

h) Els concerts que formin part de la temporada han de tenir un programa de mà o cartell.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 315.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d'altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 8 al 31 de març de 2016, ambdós inclosos.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 7169 - 25/07/2016)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7025 - 24/12/2015)
  • Bases específiques (DOGC núm. 6832 - 17/03/2015)