Subvencions a festivals de música (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a festivals de música, d’acord amb les modalitats següents:

a) Festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament majoritàriament públic.

b) Festivals d’alt interès cultural especialitzats en un gènere musical. En aquesta modalitat se subvenciona un únic festival de cadascun dels gèneres següents: música clàssica, música clàssica catalana, música antiga, música contemporània, cançó d’autor, música d’arrel tradicional i música de jazz.

Beneficiaris

a) Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils.

b) Entitats privades sense ànim de lucre.

c) Ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

Despeses subvencionables

Són subvencionables les despeses previstes a la base general 5. Entre les despeses subvencionables s’inclouen les comissions financeres per venda d’entrades. En el cas de la modalitat b) de la base 1.1 (festivals d’alt interès cultural especialitzats en un gènere musical), es poden imputar despeses indirectes o generals a l’activitat objecte de l’ajut en un percentatge màxim del 40% del pressupost subvencionable. Aquestes s’han d’acreditar a través de la presentació dels justificants de despesa.

En el cas que el sol·licitant sigui un ajuntament o un ens que en depengui, pot concertar amb terceres persones l’execució de l’activitat objecte de l’ajut fins a un 100% del seu import.

Requisits

Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds de festivals d’ambdues modalitats de la base 1 han de complir, a banda del que preveu la base general 3, els requisits següents:

a) El festival ha de tenir lloc a Catalunya entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de la concessió de la subvenció i el 30 de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

b) La programació del festival ha de tenir una durada màxima de quatre mesos.

c) El festival ha de comptar amb un mínim de dues edicions consecutives fetes abans de la de l’any de la concessió de la subvenció.

(Veure art. 3 per a altres requisits)

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 785.000,00 euros.

Quantia

La quantia de les subvencions té els límits següents:

a) Per a la modalitat a) de la base 1.1 (festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament majoritàriament públic) s’estableix un màxim del 30% del cost de l’activitat i la subvenció no pot ser superior a 40.000,00 euros.

b) Per a la modalitat b) de la base 1.1 (festivals d’alt interès cultural especialitzats en un gènere musical) s’estableix un màxim del 50% del cost de l’activitat, a excepció del festival especialitzat en música contemporània que pot arribar a un 60%.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d'altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 8 al 31 de març de 2016, ambdós inclosos.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 7158 - 08/07/2016)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7025 - 24/12/2015)
  • Bases específiques (DOGC núm. 7014 - 09/12/2015)