Subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com per fer-ne promoció i difusió (Bases i Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.

Aquestes bases tenen com a objecte la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. S'estableixen tres modalitats diferents en l'objecte:

a) Festivals, mostres i cicles audiovisuals d'interès industrial i alt impacte de públic i sectorial. S'inclouen en aquesta categoria les activitats que demostrin viabilitat econòmica i diversificació en les fonts de finançament i que impliquin un retorn econòmic i de caràcter industrial per al sector audiovisual a Catalunya.

b) Festivals, mostres i cicles audiovisuals d'interès cultural específic. S'inclouen en aquesta categoria els festivals, mostres i cicles que donin a conèixer àmbits poc coneguts de l'audiovisual, obres audiovisuals de difícil accés al mercat o temàtiques d'interès social.

c) Festivals, mostres i cicles audiovisuals que dinamitzin culturalment el territori. S'inclouen en aquesta categoria les activitats de difusió de la cultura audiovisual i cinematogràfica que es duguin a terme en zones de Catalunya on no hi hagi una oferta suficient d'activitats en l'àmbit audiovisual.

No són objecte de les subvencions previstes en aquestes bases els festivals, mostres i cicles audiovisuals amb un pressupost superior a 1.500.000,00 euros.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats públiques o privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i compleixin els requisits.

Despeses subvencionables

a) El 50% dels costos corresponents a les despeses de desplaçament i manutenció del personal de l'empresa o entitat sol·licitant que participi directament en el desenvolupament de l'activitat.

b) Els costos de contractació de serveis externs necessaris per al desenvolupament de l'activitat objecte de subvenció.

c) En el cas d'esdeveniments que comportin l'exhibició d'obres audiovisuals, les despeses de lloguer de sales de projecció, així com el cost dels drets d'exhibició de les obres audiovisuals.

d) El cost del lloguer de l'equipament de projecció, si n'hi ha, així com de l'equipament d'oficina complementari. Les despeses corresponents a les estructures necessàries per a l'allotjament de l'esdeveniment audiovisual i el transport amb l'assegurança corresponent.

e) Despeses de promoció i publicitat.

f) Despeses de subtitulació, traducció i transport de les còpies de projecció utilitzades, si n'hi ha, així com les assegurances corresponents.

g) Despeses relatives a l'organització de reunions, debats i taules rodones relatius a l'activitat objecte de subvenció i celebrats durant l'activitat.

h) Despeses derivades de l'atorgament de premis, si n'hi ha.

i) Lloguer de vehicles durant el període de desenvolupament de l'activitat.

j) Despeses relatives als actes d'inauguració i cloenda de l'activitat.

k) Despeses corresponents al desplaçament i estada de persones convidades a l'esdeveniment.

l) Es poden imputar costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l'activitat. En el cas de costos indirectes només es consideren subvencionables fins a un 10% del cost total del projecte.

m) Despeses de viatges de l'empresa o entitat sol·licitant per accions destinades a la prospecció d'altres festivals audiovisuals o mercats internacionals audiovisuals als efectes d'organitzar el festival, mostra o cicle objecte de la subvenció.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) L'activitat s'ha de dur a terme a Catalunya en el període comprès entre l'11 de desembre de l'any anterior al de concessió de la subvenció i el 10 de desembre de l'any de concessió de la subvenció.

b) Per poder optar a la modalitat que estableix l'apartat a) de la base 1.1 (festivals, mostres i cicles audiovisuals d'interès industrial i alt impacte de públic i sectorial), s'han de complir, a banda del requisit enunciat al punt a), els requisits i condicions següents:
1) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000,00 euros.
2) El finançament del festival, mostra o cicle audiovisual provinent de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local i dels organismes adscrits o vinculats no pot superar el 50% del pressupost total de l'activitat.
3) El festival, mostra o cicle audiovisual ha de tenir en la seva programació, com a mínim, una secció oficial, entenent-se com a tal la de més alta categoria del festival, mostra o cicle audiovisual on es concentra la programació que defineix la seva línia editorial, i dues seccions paral·leles, entenent-se com a tal la categoria mitjançant la qual es fomenta la difusió d'altres cinematografies i que complementa la línia editorial del festival, mostra o cicle audiovisual.
4) Un mínim del 60% de la programació ha de correspondre a obres no estrenades comercialment en sales d'exhibició o festivals, mostres i cicles audiovisuals de Catalunya.
5) El festival, mostra o cicle audiovisual ha de tenir una trajectòria consolidada d'un mínim de dues edicions consecutives, sense incloure l'edició o edicions de l'any de concessió de la subvenció.
6) El festival, mostra o cicle audiovisual ha de programar un mínim de 15 llargmetratges cinematogràfics o, en el cas que l'objecte de l'activitat sigui exclusivament la programació de curtmetratges cinematogràfics, s'han de programar un mínim de 60 curtmetratges cinematogràfics.

c) Per poder optar a la modalitat que estableix l'apartat b) de la base 1.1 (festivals, mostres i cicles audiovisuals d'interès cultural específic), s'han de complir, a banda del requisit enunciat al punt a), els requisits i les condicions següents:
1) El finançament del festival, mostra o cicle audiovisual provinent de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local i dels organismes adscrits o vinculats no pot superar el 65% del pressupost total de l'activitat.
2) Un mínim del 40% de la programació ha de correspondre a obres no estrenades comercialment a sales d'exhibició o a festivals, mostres i cicles audiovisuals de Catalunya.
3) El festival, mostra o cicle audiovisual ha de tenir una trajectòria consolidada d'un mínim de dues edicions consecutives, sense incloure l'edició o edicions de l'any de concessió de la subvenció. En cas que es tracti d'un nou festival, mostra o cicle audiovisual, s'exigeix que el seu director ho hagi estat d'un altre festival, mostra o cicle audiovisual durant un mínim de dues edicions consecutives.

d) Per poder optar a la modalitat que estableix l'apartat c) de la base 1.1 (festivals, mostres i cicles audiovisuals que dinamitzin culturalment el territori), s'ha de complir, a banda del requisit enunciat al punt a), que un mínim del 40% de la programació correspongui a obres audiovisuals que no hagin estat estrenades comercialment en sales d'exhibició cinematogràfica al municipi on es faci el festival, mostra o cicle audiovisual.

e) Els festivals, mostres i cicles audiovisuals han d'assegurar un estàndard de qualitat fotoquímic, DCP, Blue-ray o equivalent en totes les projeccions. En el cas que es faci alguna projecció amb qualitat inferior ha d'estar degudament justificat per impossibilitat d'obtenir la còpia amb una qualitat superior.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 425.000,00 euros.

Quantia

a) La quantia màxima de la subvenció per a aquells festivals, mostres o cicles audiovisuals que estableix l'apartat a) de la base 1.1 (d'interès industrial i alt impacte de públic i sectorial), no pot ser superior al 33% del pressupost total, fins a un màxim de 70.000,00 euros.

b) La quantia màxima de la subvenció per a aquells festivals, mostres o cicles audiovisuals que estableix l'apartat b) de la base 1.1 (d'interès cultural específic), no pot ser superior al 50% del pressupost total, fins a un màxim de 25.000,00 euros.

c) La quantia màxima de la subvenció per a aquells festivals, mostres o cicles audiovisuals que estableix l'apartat c) de la base 1.1 (que dinamitzin culturalment el territori) no pot ser superior al 50% del pressupost total, fins a un màxim de 10.000,00 euros.

La quantia de la subvenció, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d'altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El termini per presentar sol·licituds és del 15 de gener a l'11 de febrer de 2016, ambdós inclosos.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7025 - 24/12/2015)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7025 - 24/12/2015)