Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses o entitats culturals (Modificació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

1. Se suprimeix la lletra c de la base 1.1 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 25 de febrer de 2015.

2. Es modifica la lletra d de la base 4.1 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 25 de febrer de 2015, que passa a tenir la redacció següent:

“d) Despeses de viatges per a l’assistència a fires internacionals. S’han de documentar amb l’acreditació de l’entrada a la fira.
En el cas dels punts c i d, només se subvencionen:
- Les despeses de transport (en cap cas no s’accepten els bitllets de classes preferents). En el cas de desplaçaments en cotxe es comptarà el quilometratge a 0,30 euros i s’hi afegiran els peatges. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge. També es pot incloure el lloguer de vehicles.
- Les despeses d’allotjament (l’import subvencionable no pot superar els 130,00 euros per persona i nit) per un màxim de 2 persones.”

3. Es modifica la base 4.2.a) de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 25 de febrer de 2015, que passa a tenir la redacció següent:

“a) La despesa de personal contractat per desenvolupar les tasques d’internacionalització de l’empresa o entitat. Es pot imputar la despesa relativa a només un dels supòsits següents:
1. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant per fer exclusivament tasques d’internacionalització. Es pot imputar el 50% de la despesa d’una persona durant el període subvencionable.
2. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant que faci de forma parcial tasques d’internacionalització. Es pot imputar com a màxim el 20% de la despesa d’una persona durant el període subvencionable. En aquest cas s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.
3. Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que facin per si mateixos tasques d’internacionalització es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost subvencionable. En aquest cas s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.

4. S’afegeix una lletra a.bis) a la base 4.2 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 25 de febrer de 2015, amb la redacció següent:

“a.bis) La despesa de contractació d’empreses de serveis per desenvolupar les tasques d’internacionalització de l’empresa o entitat. Es pot imputar fins a un 50% de la despesa durant el període subvencionable i poden ser diverses empreses.”

5. Se suprimeix l’apartat 3 de la base 8 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 25 de febrer de 2015.

6. Es modifica la base 9.1 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 25 de febrer de 2015, que passa a tenir la redacció següent:

“1. Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa, com a màxim, l’1 de desembre de l’any de concessió de la subvenció a l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals.”

Dotació pressupostària

 

Normativa

  • Modificació (DOGC núm. 7014 - 09/12/2015)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 6838 - 25/03/2015)