Subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables (Modificació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

1. Es modifica la base 2.1 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:

“1. Poden ser beneficiàries de les subvencions empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionen formacions musicals incloses en la tipologia següent:
a) Orquestres simfòniques professionals.
b) Orquestres de cambra professionals.
c) Formacions professionals especialitzades en música clàssica contemporània.
d) Formacions professionals especialitzades en música antiga amb instruments originals.
e) Big bands de jazz professionals.
f) Agrupacions corals que actuen habitualment en els circuits professionals o que són regularment contractades per orquestres professionals.”

2. Es modifica la base 3.1.e) de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:

“e) Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades anteriors a la de l’any de concessió de la subvenció.”

3. Es modifica la base 7.e) de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:

“e) Limitació de la quantia de l’ajut: L’import de la subvenció no pot superar el 30% del cost total de les despeses del projecte subvencionat, amb les excepcions següents:
e.1) Les sol·licituds de la tipologia c) (formacions professionals especialitzades en música clàssica contemporània) de la base 2.1 poden obtenir fins al 60% del cost total de les despeses del projecte subvencionat.
e.2) Les sol·licituds de la tipologia f) (agrupacions corals que actuen habitualment en els circuits professionals o que són regularment contractades per orquestres professionals) de la base 2.1, poden obtenir fins al 20% del cost total de les despeses del projecte subvencionat."

Normativa

  • Modificació (DOGC núm. 7014 - 09/12/2015)
  • Bases específiques (DOGC núm. 6832 - 17/03/2015)